Uživatelský manuál: Dech 32

Poslední verze programu: 1.56
(03.10.2019)

Obsah.

Obecný popis.

Program je určen prakticky výlučně pro zdravotnictví a to zejména pro poskytovatele zdravotní péče, t.j. zdravotnická zařízení (samostatní lékaři a sestry, lékárny, výdejny, zdravotní dopravní služba, záchranná služba, atd.) a stejnou měrou organizace obsluhující financování zdravotnictví (zdravotní pojišťovny, účetní a pořizovací firmy, revizní pracovníky atd.). Program se provozuje na osobních počítačích PC s 32bitovým operačním systémem, (t.j. zpravidla Windows nebo Linux s Win emulátorem, neběží na počítačích, vybavených pouze systémem DOS nebo Win3.1 !). Dech32 je síťový. Obsluhuje vedení odborné lékařské agendy a finanční transakce ve zdravotnictví. Dech32 je potomkem široce rozšířené dosovské aplikace DOSITECH, nahrazuje ho a rozšiřuje, dále nahradí k Dositechu přidružený program DOSITOR a v bohatě převyšující míře i další opdobnou dosovskou aplikaci OBOLUS.

Technické podmínky

Dech32 je, jak název napovídá, 32bitová aplikace, proto jej můžete provozovat jen na počítačích vybavených příslušným (32bitovým operačním systémem). Tím je nejčastěji systém Windows. Dech32 je připraven tak, aby fungoval na všech jeho variantách Win95/98/NT/2000. Je naprogramován v jazyce C++, a odladěn na Win NT compilátorem Borland 5.5 s definicí pro Win2000 a s klíčováním pro nižší verze Windows.
Program je částečně citlivý na neobvyklé nastavení grafické karty, pro korektní zobrazení je lepší mít nastaveno rozlišení alespoň 480x640 a počet barev vyšší než 256 (typicky True Color nebo 65536 a více).

Předpokládá se hardware:

PC minimálně Pentium jakékoliv (běžně 100 MHz - 1.5 GHz) s barevným monitorem

Pevný disk alespoň 1GM, může být i menší, ale tato podmínka je v současné době bezpředmětná. Data, která Dech32 obsluhuje se odhaduje cca 100 - 200 MB pro průměrného ambulantního lékaře za 10 let, který běžně účtuje pojišťovnám a vede kompletní lékařskou dokumentaci o pacientech na počítači. Protože Dech umožňuje uchovávat fotokopie listin, obrázky nebo výstupy z různých scanovacích periferií, mohou nároky na kapacitu disku narůt typicky o řád a samozřejmě bez omezení. Velmi záleží na typu provozu.

Operační paměť minimálně 32MB RAM, mnohem lepší je ale 64MB a čím více, tím lépe. 32MB je odzkoušené minimum, na kterých běží uspokojivě alespoň Windows, čili hladký běh aplikací mohdy dovolí až 64MB RAM.

Síť - existuje mnoho konfigurací síťového propojení počítačů, Dech32 si jich však nevšímá a zajišťuje jen bezpečné sdílení vlastních souborů, uspořádaných tak, aby byly viditelné od všech přihlášených uživatelů a aby do nich mohli všichni současně zapisovat a číst z nich. Jiná než síťová verze programu neexistuje, ale samozřejmě může být provozována na samostatném počítači jediným uživatelem.

Zálohování - kvůli zvětšenému rozměru dat oproti dosovským aplikacím není prakticky možné běžně zálohovat na diskety. Dech32 to sice umožňuje, ale je to nepraktické. Proto program obsahuje funkce, které předpokládají možnost zálohy dat na ZIPdisk nebo zrcadlově na vlastní disk, event. po síti na server. Nejcitlivější data se ve stručnosti na disketu vejdou, i to je automaticky umožněno.

Datové rozhraní VZP ČR

Datové rozhraní je přibližně 70ti stránkový text, který popisuje pravidla předávání dokladů mezi ZZ a ZP. Obsahuje zejména technický popis zápisu zdravotnických údajů do počítače. Vydává ho VZP ČR jako předpis, závazný jak pro všechny poskytovatele zdravotní péče, tak pro všechny zdravotní pojišťovny ČR. Soubor těchto předpisů je v jádru pevný, občas dochází ke změnám. Nyní je známa verze 6.0 (červen 1999). Některé dodatky jsou uveřejněny na internetovských stránkách VZP. Datové rozhraní je úzce spjato s druhým podobným dokumentem - Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR.

Na tomto místě vysvětlíme některé pojmy:

 • Doklad, neboli účet, je jednotka informací, popisující zpravidla průběh zdravotnických úkonů na jedné osobě za určité období, (většinou měsíc či čtvrtletí). Zahrnuje lékařské výkony, léčiva, dopravu pacientů, apod. Po formální stránce se vyžaduje, aby každý účet obsahoval identifikaci ZZ požadující proplacení dokladu (IČZ nebo IČP) a pro počítačové zpracování musí být každý doklad opatřen jednoznačným číslem. Číslo dokladu je sedmimístné a požaduje se jeho jednoznačnost v rámci ZZ a jednoho kalendářního roku. V různých oborech zdravotní péče se vykazují různé typy účtů (např. Ambulantní, Dopravní, Recept apod.)
 • Dávka je posloupnost dokladů, v pořadí podle Datového rozhraní. Obvykle se sdružují doklady za jeden měsíc nebo čtvrtletí a odevzdávají se společně na jedné disketě ZP k proplacení. Hlavní pravidlo praví, že v jedné dávce mohou být doklady jednoho typu (nemůže být smíšená), pro jednu pojišťovnu a od jednoho ZZ (jediná výjimka je dávka registračních listů). Celá posloupnost se zkopíruje do jedno souboru, který má předepsaný název KDAVKA. Rozlišení, pro kterou ZP je dávka určena, se zapisuje do extenze souboru, tedy např. dávka pro VZP má název KDAVKA.111.
 • Disketa s dávkou. Soubor KDAVKA existuje jen na počítačových médiích a pokud je ji třeba někam předat, užívá se nýní pouze přenos kopie na disketách 3.5''. Je jenom otázkou času, kdy se budou posílat e-mailovou poštou. Dosud platí pravidlo, že pobočka ZP přijímá disketu, na které je jediný soubor KDAVKA.### (toto pravidlo se obvykle nedodržuje) a v tomto souboru může být sdruženo více dávek volně za sebou. Disketa musí být opatřena tzv. labelem (kratičkým textem ve vyhrazeném prostoru diskety). Labelem je obvykle IČZ, ale vyhodnocení tohoto předpisu vede často k obtížím.
  Disketa se předává ručně nebo poštou, vyžaduje se k ní i Průvodní list, na němž jsou základní údaje dávky napsány na formuláři nebo jen volně na papíře.

  Program Dech32 obsluhuje všechny tyto náležitosti automaticky.

  Datové rozhraní programu.


 • Adresáře

  Program je na disku uložen v jednom (libovolném) adresáři a v několika málo podadresářích. Standardně obsluhuje jen soubory v těchto adresářích, jinam nezapisuje. Uživatel může ale volitelně rozvrhnout uložení dat na disku podle vlastních představ. Tato volnost dovoluje i několikanásobnou instalaci na jednom disku.
  Na síti program standardně rozvrhne data do dvou adresářů na server a privátní záznamy na lokální disk. I toto rozvržení má uživatel pod kontrolou v MENU-Servis-Nastavení cest.
  Nastavení cest může být uloženo v souboru Dech32.INI, (soubor ale standardně neexistuje), nebo lze nastavit cesty z příkazové rádky. (Typickým voláním z příkazové řádky může být např. Dech32 DATA=C:\TESTDATA, SERVER=F:\DECH, apod.) Program standardně používá tyto adresáře.
  PRIVAT Privátní adresář
  SERVER Adresář serveru
  DATA Data o pacientech
  CIS Číselníky
  CISTXT Textová forma číselníků
  KDAVKA Adresář Kdávek
  TMP Adresář dočasných souborů
  TEXT Textové soubory
  IMAGE Obrazové soubory
  TEST Testovací data

  Adresáře SERVER a PRIVAT ((slova SERVER a PRIVAT mají jen symbolický význam, ve skutečnosti jsou nastavena na normální jméno adresáře, např. C:\Dech32) mají postavení "kořenových" adresářů, v single verzi (na jednom PC) se doporučuje, aby byly identické. Ostatní jsou podadresáře SERVERu.
  V adresáři SERVER je obvykle uložen spouštěcí program Dech32.exe.
  V adresáři PRIVAT je obvykle uložen např. konfigurační soubor Dech32.cfg a podobné "soukromé" soubory.

  Pokud chce uživatel ovlivnit pointer na SERVER, může uvést celou cestu standardním způsobem v Nastavení cest.
  Interní hierarchie nastavení SERVERu je následující:
  1) Default je shodný s umístěním spouštěcího souboru Dech32.EXE
  2) Možná citace v Dech32.INI
  3) Poslední slovo má případný citát v příkazové řádce.

  Default pointer na adresář PRIVAT je shodný s aktuálním adresářem (odkud je program spouštěn) a lze ho ovlivnit jen citací v příkazové řádce.

  Adresář TMP je vyčleněn pro dočasné soubory, které si program vytváří pro svou potřebu při různých operacích. Někdy může zabírat tento adresář dost místa na disku a proto je systém nastaven tak, že při každém startu smaže soubory z tohoto adresáře starší než 2 dny (lze ovlivnit v konfiguraci konfiguraci (klíč TMP_LIFE(č.208)).

  Adresář KDAVKA je sběrnice naposledy vytvořenýh dávek pro zdravotní pojišťovny. Standardně uchovává naposledy vytvořenou KDAVKU pro každou pojišťovnu (soubory LDAVKA.### (### je číslo pojišťovny)) a každou KDAVKU naposled kopírovanou na disketu (ADAVKA.###).
  Volitelně se sem zapisují i všechny KDAVKY, o kterých má systém informaci, že jste je odeslali nebo alespoň chtěli odeslat k proplacení (kopírovaly se na disketu nebo odesílaly e-mailem). Slouží tedy jako podružný archiv. Toto ukládání ovlivňuje Konfigurace (klíč KDAV_MEMO(č.022)). Archivované KDAVKY mají prvních 6 znaků ve jménu shodné s číslem dávky, extenze je číslo pojišťovny. (Při přáci pro více IČZ nemá význam)

  Pokud Dech32 běží jako podpora Dositechu, čili v adresáři \Dositech, existují též podadresáře \DATA6 a \CIS6. Jsou to privátní adresáře Dositechu a Dech32 si jich nevšímá.

 • Soubory

  Datové soubory, které jsou páteří celého systému jsou databáze v mezinárodním formáru dBase IV (DBF) s indexy CDX. Každý index má časové razítko shodné s předlohou DBF; tím je zajištěna jejich aktuálnost. V případě narušení se automaticky vytvoří znovu. Žádný index není třeba zálohovat a je možné systém kdykoliv volat bez nich. Dvě hlavní databáze jsou DATA.DBF(data pro ZP) a OBVOD.DBF (kartotéka pacientů)
  Databáze OBVOD má jednoduše čitelnou mnemotechnickou strukturu.
  Databáze DATA má složitou strukturu a jednotlivé položky mají často odlišný význam podle typu, ke trerému se vztahují. Uživatelům, kteří chtějí používat tato data nebo jejich části externě (např. SQL) lze doporučit přehledné tabulky MENU - Dávky - Struktura a uložení dat.
  Ostatní databáze nejsou pro program životně důležité.

  Soubory volného textu jsou v mezinárodním textovém formátu RTF. (je obvykle čitelný internetovskými prohlížeči a známým programem MS Word).

  Grafické soubory (obrázky) program udržuje a obsluhuje standardně ve formátu JPG.

  Seznam všech souborů, s kterými program pracuje je uveden v Appendixu 1.

 • Spouštění programu

  K tomu, aby se program rozeběhl, stačí jediný soubor Dech32.EXE. Pokud obslužné soubory neexistují, buďto si je sám vytvoří nebo se obejde bez nich.
  Mezi soubory, které nejsou povinné, ale podstatně zlepší provoz jsou zejména všechny zdravotní číselníky (standardně v podadresáři CIS) a tento manuál Dech32.htm (standardně v adresáři SERVER).
  EXE soubor obsahuje vlastní ikonu, která je po standardní instalaci umístěna v Start Menu. V prohlížečích je podle této ikony snadno rozpoznatelný. Poklepáním na ikonu se vzdy program rozeběhne. Je možné ho spustit z příkazové řádky DOSovského shellu, nebo s uvedením cesty v položce Start.

  Instalace

  K instalaci do uživatelského počítače je zapotřebí jediného souboru Dech32in.exe. Je to samorozvíjející program, který obsahuje všechny komponenty programu a při spuštění je automaticky umístí do zvoleného adresáře. Dech32in.exe se šíří na disketě nebo je možné si ho stáhnout (download) na internetovské stránce společnosti Themis (www.themis.cz). Instalátor Dech32in.exe provede 4 kroky:
  1) Přehledně zobrazí postup instalace a licenčních podmínek. Pro pokračování vyžaduje formální zaškrtnutí souhlasu (vlevo dole).
  2) Zeptá se, do kterého adresáře se instalace provede. Nabízí obvykle \Profile Files\Dech32. Je možno zvolit jakýkoliv jiný (i neexistující), pro tuto volbu neexistuje žádné omezení. (Doporučuje se nejlépe C:\Dech32 a pod.)
  3) Provede instalaci, tj. zkopíruje potřebné soubory na pevný disk. (K rozběhnutí programu stačí správné rozvinutí jediného souboru Dech32.exe.)
  4) Do sekce Start Menu instaluje ikonu, z které se může program později spouštět. Zároveň připojí i ikonu Uninstal, která může celý program odinstlovat, pokud si to uživatel přeje.
  5) Na závěr nabídne instalace první spuštění. To už ale instalaci nijak neovlivní.

  Kromě instalace ze souboru Dech32in.exe je možné instalovat ze souboru Dech32ic.exe, který je též dostupný na internetovských stránkách www.themis.cz a obsahuje kromě programu ještě poslední číselníky. Tento soubor je podstatně větší, protože zkomprimované číselníky zabírají cca 1.5 MB. Při instalaci se pouze rozvinou do instalačního adresáře, a teprve až po prvním spuštění programu se automaticky uspořádají do použitelné formy pro Dech32 (přitom se přemažou staré číselníky !). Všechny číselníky v instalačním balíku mají extenzi UPG a jsou to přímo databázové soubory formátu DBF a jsou použitelné pro jakékoliv jiné účely, kromě číselníku VYKONY je lze upotřebit např. i pro Dositech nebo Obolus.
  Před prvním spuštěním Dechu po instalaci je možné je ještě třeba "ručně" smazat smazat apod.
  Pokud se instalace provádí opakovaně, je zaručeno, že se nedotkne již existujících dat. Instalátor je nastaven tak, že z programových souborů přepíše jen Dech32.exe a Dech32.htm, popřípadě číselníky.

  Pozn.: Instalátor nezřizuje základní ikonu na Desktop ("Plochu"). Pokud si ji uživatel přeje, musí si ji vyrobit sám. Postupuje se standardním způsobem: pravý klik na Desktopu, nový objekt, zástupce a výběr Dech32.EXE. Ikona je už součástí EXE souboru.

  Čím začít po instalaci ?

  Instalace sama nabízí spuštění programu. Je pohodlné nabídku využít, ale je právě tak možné Instalaci ukončit a spustit program z nové ikony ve Start Menu nebo si připravit ikonu na Desktop ("Plochu") a spustit program z ní.

  1) Každopádně při prvním spuštění požaduje program určení režimu provozu dotazem na Licenční stupeň. O licenci podrobně viz. kapitola Licence.. Pokud nemáte licenční klíč, zvolte Demo pro demonstrační provoz všech úrovní nebo Free pro ostrý, ale v komfortu redukovaný provoz.

  2) Jako první krok v MENU se doporučuje vstoupit do MENU - Servis - Informace o uživateli. V této funkci je možné (ale není to zcela nutné) uvést údaje o zdravotnickém zařízení, adresu, bankovní údaje atd. Tyto údaje se budou uvádět na fakturu a jiné účetní nebo zdravotnické dokumenty.

  3) Před zahájením provozu je velmi vhodné si prohlédnout a případně nastavit soukromé konfigurační klíče. Toho se dosáhne volbou MENU - Servis - Konfigurace. Pro začátek se doporučuje věnovat pozornost klíčům SPECIAL(č.001), KAPITACE(č.016), LST_ICP(č.455), DEF_ICP(č.456).
  Všichni uživatelé (ale zejména v režimu Typer) by měli prohlédnout a rozmyslet nastavení všech horkých kláves a předdefinovaných hodnot (viz. Konfigurace - kapitoly ).

  4) Je užitečné vyzkoušet tiskárnu. Jako test slouží MENU - Formuláře Test Tiskárny. K testu tiskárny se váže i (alespoň) předběžná prohlídka nastavení vzhledu formulářů v MENU - Formuláře Formáty formulářů. Jejich podrobný průzkum a vyzkoušení zabere ale více času.

  Zobrazovací okna

  Dech32 používá v zásadě tři druhy oken : roletu, dialogové okno (nasku) a informační (textové) okno. S nimi se uživatel setká nejčastěji a je dobré znát jejich obecné vlastnosti. Ty jsou téměř shodné se standardní normou Windows, mají však některé další vlastnosti.

  Ovládání okna rolety

  Roleta je obvykle seznam, v kterém lze efektivně listovat a vyhledávat. V seznamu se můžete pohybovat (směrovými) klávesami nebo posuvníky. Jeden řádek je vždy osvětlen a je tím označen pro nějakou akci, (např. vybrat pro další informace, apod.)
  Přidružené okno
  se někdy pod vlastní roletou a obsahuje podrobnější informace o osvětleném řádku
  Neřazená
  roleta nemá na spodním okraji vlevo vyhledávací okénko a lze v ní pouze listovat.
  Řazená
  roleta má na spodním okraji vlevo vyhledávací okénko a lze v ní navíc vyhledávat. Stačí na klávesnici psát hledané slovo, roleta se ho pokusí nalézt a osvětlí příslušný řádek.
  Pravý click
  je jeden z nejsilnějších nástrojů, který otevírá mnoho dalších obecných nástrojů obsluhujících roletu (e.g. editaci, řazení, profylaxe, volné hledání, statistika, etc.) Stejného efektu jako Pravý click se dosáhne kliknutím na Menu nebo CTRL M.

  Funkční klávesy a myš:
  Šipky Nahoru, Dolů:
  Pohyb osvětleného řádku (viz. posuvník)
  Šipky Vlevo, Vpravo:
  Pohyb všech řádků vlevo nebo vpravo (viz. posuvník)
  Page Up, Page Down:
  Pohyb osvětleného řádku o stránku nahoru nebo dolů (viz. posuvník)
  CTRL Page Up, CTRL Page Down:
  Pohyb osvětleného řádku úplně nahoru nebo úplně dolů (viz. posuvník)
  Levý Click:
  Umístění osvětleného rádku
  Levý Dvojitý Click:
  Spuštění akce pro osvětlenýmu řádek (=Enter)
  Pravý Click:
  Nabídka další obsluhy rolety (=CTRL M)
  ENTER:
  Spuštění akce pro osvětlenýmu řádek (=Levý dvijitý Click)
  CTRL M:
  Nabídka další obsluhy rolety (=Pravý Click)
  CTRL D:
  Vymazání řádku (nebo zpětné oživení), (viz. Pravý Click).
  CTRL E:
  Editace (úprava) řádku, (viz. Pravý Click).
  CTRL F:
  Hledání slova, (viz. Pravý Click).
  CTRL I:
  Uspořádání (index) (viz. Pravý Click)
  CTRL P:
  Tisk na tiskárnu (viz. Pravý Click)
  CTRL Levý Click:
  Označení osvětleného řádku pro pozdější akce (viz. CTRL Mezerník)
  ESC:
  Ukončení rolety (=zakřížkování)
  CTRL Mezerník (space):
  Označení osvětleného řádku pro pozdější akce a posun o řádek níž (viz. CTRL Levý Click)
  CTRL T:
  Označení všech řádků pro pozdější akce.
  CTRL U:
  Zruší se označení všech řádků.
  F1:
  Tento Help (Pomoc), (viz. Pravý Click).
  Obslužné Menu (Pravý Click)
  Na pravé kliknutí kdekoliv roletě se vyvolá obslužné Menu. Téhož se dosáhne po CTRL M nebo kliknutém na tlačítko Menu. Nabídka obsahuje tyto funkce:
  Informace o databázi:
  Zobrazí se celkové informace o rolované databázi jako diskovém souboru.
  Struktura záznamu:
  Podá informaci o osvětleném záznamu (recordu), na kterém se vpravo kliklo myší Dostupné informace o poloze a vlastnostech recordu v databázi je doplněna rozkladem konkrétního obsadu do definovaných polí databáze. Čili slouží i k ukázce struktury celé databáze.
  Hledání slova (CTRL F):
  Zeptá se na libovolný textový výraz, který potom hledá v jednotlivých řádcích. Výsledek zobrazí ve vedlejší roletě obsahující jen řádky s nálezem. Vyhledávání ignoruje diakritiku a velká písmena. (viz. Pokročilé vyhledávání)
  Pokročilé vyhledávání:
  Podobně jako 'Hledání slova', hledání je ale citlivé na diakritikua velká písmena, navíc lze zadat požadavek na výjimečné hledání jen v určených polích.
  Uspořádání (index) (CTRL I):
  V případě rolování databáze je možné řádky seřadit abecedně, podle obsahu v zadaném poli. Abecední seřazení se zobrazí pouze pro tento účel, po opuštění funkce je zapomenuto.
  Tisk na tiskárnu (CTRL P):
  Je možné vytisknout obsah celé databáze. Před tiskem se musí vybrat položky (fieldy), které se budou tisknout, případně je možné zkrátit jejich délku. Před tiskem rozsáhlých databází je většinou nezbytné označit jen část záznamů (recordů) pomocí CTRL Mezerník, potom se tisknou jen označené. Velikost tisku je závislá na hodnotě Konfigurace (210) SCALE_TISK
  Výběrový pohled:
  V případě rolování databáze zobrazí pro přehlednost jen vybraná pole (sloupce)
  Fyzická profylaxe:
  Rolovanou databázi celou prozkoumá a upozorní (volitelně i napraví) případné fyzické i logické chyby. V rejsříku této profylaxe je upozornění na:
  1) Záznamy ke zrušení (deleted) - fyzicky jsou správně, ale byly někdy uživatelem 'smazány', tj. označeny za neplatné. Fyzicky se zruší po stisku 'Vyčistit'. (Není nutné se jich zbavovat, nijak nevadí.)
  2) Prázdné záznamy (mohou se někdy objevit v havarovaných stavech)
  3) Záznamy obsahující bitové nuly (havarovaný stav, ne ovšem nutně k odstranění)
  4) Záznamy s vadným typem (havarovaný stav, doporučuje se odstranit)
  5) Záznamy s vadným datem (zřídka, je možné je ručně opravit, neměly by zůstávat) Pokud databáze vykazuje nějaké chyby, je možné je opravit nebo zmírnit tlačítky:
  'Vyčistit' - fyzicky zničí záznamy označené jako neplatné (pack).
  'Opravit' - napraví, co může a vyčistí.
  'Ukázka chyb' - ukáže ve vedlejší roletě vadné a neplatné záznamy.
  'Index' - jen u evidovaných souborů vynutí nový index (=uspořádání).
  (bez obav je možné kdykoliv).
  Editace recordu: (CTRL E)
  Zobrazí osvětlený record v řádkové masce s možností přepisu (opravy) obsahu řádku. (Editovat dovolí ale jen viditelnou část řádku).
  Statistika:
  Velmi silná a potřebná funkce! Vyberte jedno z polí databáze, program vypočítá frekvenci slov, které se v tomto poli nacházejí a výsledek zobrazí ve vedlejší roletě. I na ní je možno poklepat (dvojitý Click nebo Enter) zobrazí se jestě detaily jednotlivého nálezu.
  Příklad: Chceme v kartotéce zjistit, které křestní jméno se vyskytuje nejčastěji. Zvolíme tedy pole JMENO. Ukáže se seznam všech křestních jmen seřazených podle abecedy. Chceme-li vědět, kolik je Petrů, píšeme písmena P e t r. Dvojitým kliknutím na řádek Petr se v další roletě ukáže seznam všech Petrů. Chceme-li vědět, které jmého je nejčastější, klikneme vpravo a zvolíme Uspořádání podle FRQ. A tak dále. Tato obecná statistika lze využít k nečekaným výsledkům, např. počet ošetření za den, přehled nejdražších léků, počet diagnóz za rok, apod.
  Kalibrace (Průměry):
  Týká se rolování databází, které obsahují alespoň 2 numerické položky. Po volbě jedné z nich funkce zobrazí duplikát původní rolety s tím, že každá číselná hodnota na řádku je 'normována' na hodnotu zvoleného pole (je jím vydělena). Příklad: V MENU-Číselníky vyberte databázi PZT a kalibrujte ji na pole MAX. Uvidíte, kolikrát převyšují povolené ceny max. úhradu pojišťoven.
  Překlad češtiny:
  V mnoha aplikacích jsou k dispozici databáze obsahující česká slova se starším kódováním Latin2. Aby se zde zobrazovaly české znaky korektně, překládá se každý řádek do normy Win1250. Překlad je jen pro účely zobrazení, nikam se nezapisuje. Služba pracuje i opačně.
  Vymazání (Delete): (CTRL D)

  Vymaže řádek rolety. Ve shodě se standardem ho ale vymaže pouze formálně (zobrazí ho vyšeděnou barvou), fyzicky zůstává a je ho po následném CTRL D lze zvovu 'oživit'. Fyzické odstranění se dosáhne 'pakováním' např. v profylaxi. Lze smazat více označených řádků najednou, v tom případě funkce vyžaduje potvrzení.

  Ovládání dialogového okna


  Dialogové okno (maska) je nástroj, který slouží pro ošetřené vkládání dat, ovládání a konfigurování programu, spouštění různých funkcí a podobně. Obecně může obsahovat pasivní texty (nápisy), vkládací pole, tlačítka (buttony) a zaškrtávací políčka (boxy).
  Zásadní vlastností dialogového okna je jeho vysoká priorita. Okno se neustále snaží být na povrchu a očekává tak bezprostřední interakci obsluhy stanice (počítače).
  Pasivní texty (nápisy).

  Slouží pouze pro snadnou orientaci při ovládání masky.
  Vkládací pole.

  Mohou být datumového typu, numerického typu, nebo textového typu. Pokud je dialogové okno aktivní (má fokus), mělo by právě jedno vkládací pole obsahovat textový kurzor. To je blikající svislá čára, která je buď uzoučká, umístěná mezi jednotlivými vkládanými znaky, nebo má šířku zobrazeného znaku. Podle typu textového kurzoru je možné stisknutím klávesy příslušný znak vložit nebo přepsat. Při vložení znaku (tenký textový kurzor) se následující znaky odsunou doprava, přepsáním znaku (textový kurzor šíře písmene) se okolní znaky nemění. Změna typu textového kurzoru se provádí opětovným stisknutím klávesy Insert.
  Pole textového typu
  má na počátku textový kuzor vždy úzký.
  Pole typu datum
  má textový kuzor vždy široký a nelze ho změnit.
  Pole numerického typu
  má textový kuzor na počátku široký a pokud je úzký, vkládané číslice se uspořádávají tak, že přednostně vyplňují prázdná místa a teprve potom odsouvají znaky doprava, nikdy však přes desetinnou tečku. Pohyb textového kurzoru uvnitř vkládacího pole je možno ovládat klávesami Home, End, Šipka vlevo a vpravo. Přechod na následující pole lze dosáhnout klávesami Enter, Šipka dolu, Page Down a pokud je nastavena konfigurace DLG_ENTER na 'Zapnuto', dojde k přechodu i po napsání posledního znaku. Klávesy Šipka nahoru a Pagr Up přesouvají textový kurzor na pole předchozí. Při přechodu na jiné pole pomocí Šipek a kláves Page Up, Page Down přechází textový kurzor na pozici, na které byl na příslušném poli dříve, přechod klávesou Enter tuto hodnotu ruší a přechází vždy na začátek následujícího pole. Levým klikem myši lze kdykoliv přejít na jakoukoli pozici libovolného pole. Zabránit přechopdu může jen chyba při hodnocení validity opouštěného pole. Ve vkládacím poli lze chybně vyplněné znaky nejen přepsat, ale i smazat klávesami Delete nebo Back space.
  Ve vkládacím poli numerického typu s desetinnou tečkou dojde při stisknutí klávesy 'tečka' k přechodu kurzoru za desetinnou tečku a číslice za desetinnou tečkou se vynulují.
  Zvláštnosti ovládání pomocí dvojhmatů :

  Dvojicemi kláves Ctrl O lze navátit vkládací pole do původního stavu a dvojhmatem Ctrl R se navrátí do výchozího stavu všechna vkládací pole i zaškrtávací políčka. Stisknutím dvojice kláves Ctrl B lze opětovně vypnout a zapnout "modrý" režim. V tomto režimu dojde při přechodu pomocí levého kliku myši na nové vkládací pole dialogu ke zmodrání vplněné hodnoty. Následuje-li další levý klik nebo některá z kláves Šipka vlevo, Šipka vpravo, Home nebo End, zmodrání se zruší a je možné obyčejně obsah pole doplnit nebo přepsat. Dojde-li ale ke stisku klávesy Delete, Back space nebo některého znaku, celé pole se vymaže a začne se vyplňovat zcela od začátku. Výchozí pozici (default) modrého režimu lze nastavit v konfiguraci změnou hodnoty DLG_BLUE.
  Nápověda:

  Kliknutím vpravo nad vkládacím polem se vyvolá jednoduchá nápověda typu listbox,
  který nabídne jednoduchý seznam vhodných hodnot. Dvojklikem nebo Enter
  se dosáhne výběru, kliknutím mimo nebo Šipkoami vlevo vpravo zmizí bez účinku.
  Dvojklikem vpravo se v některých případech volá podrobnější nápověda, např.
  výběr z rozsáhlé databáze.
  Tlačítka (buttony).

  Tlačítka mají dva rozdílné režimy chování : Pokud nejsou v dialogovém okně prítomna vkládací pole, je vždy jedno tlačítko aktivní (má fokus) a provedení jeho funkce lze dosáhnout klávesou Enter a jejím uvolněním, nebo levým klikem a uvolněním myši nad tlačítkem. Přesouvání fokusu tlačítka lze pomocí Šipek a levým klikem myši. Jsou-li v dialogovém okně vkládací pole, lze tlačítka aktivovat pouze pomocí myši.
  Zaškrtávací políčka (boxy).

  Jsou to malá čtvercová okénka, spojená s krátkým textem. Levým kliknutím na okénko nebo přidružený text dojde k zobrazení zaškrtávacího znaku v okénku. Zrpavidla bývá několik políček sdružených vlastností, že pouze jedno může být zaškrtnuto. Pak se při zaškrtnutí druhého dříve zaškrtnuté automaticky vypne.
  Ukončení dialogového okna.

  Dialogové okno lze ukonit nekolika způsoby. Ekvivalentními možnostmi je stisknutí klávesy ESC a levý klik na tlačítko s křízkem v pravém kraji titulkového pruhu okna. Často lze okno ukončit ještě několika dalšími tlačítky v poli, nejčastěji tlačítky Hotovo (OK) a Opustit (ESC) na spodním okraji okna. Tlačítko Opustit má stejný účinek jako první dva způsoby - na vyplněné hodnoty nebude brán zřetel a zpravidla dojde k přerušení celé operace. Tlačítkem Hotovo lze okno dialogu ukončit s tím že obvykle dojde k akceptaci a případnému zaznamenání vyplněných hodnot nebo nastavených konfigurací. Pokud jsou v dialogovém okně vkládací pole, má většinou stejný účinek Jako tlačítko Hotovo klávesa Enter na posledním poli. V obou posledních případech dojde před užitím vložených hodnot k celkové kontrole validity a pokud tato skončí chybou, okno není ukončeno a všechna invalidní pole jsou barevným zvýrazněním označena a textový kurzor přejde do prvního z nich.
  Dialog typu Browse.

  Browse je množina vkládacích polí na pozadí "rolety" dat. Při ovládání tohoto okna mají některé klávesy poněkud specifické funkce. Pomocí šipek nahoru a dolů, stejně jako klávesami Page Up a Page Down dojde k přemístění celé řádky vkládacích polí v roletě o řádek nahoru nebo dolů. Zároveň dojde k zápisu všech změn, které byly na řádku provedeny. Zápis je umožněn i stisknutím klávesy F2 nebo F8, jakož i přechodem na nový řádek rolety pomocí levého kliku myši. Klávesa F8 má navíc za následek opuštění celého okna browse. Pomocí šipek vlevo a vpravo dochází k přemísťování textového kurzoru nejen v rámci jednoho vkládacího pole, ale i mezi jednotlivými vkládacími poli v řádku rolety.
  Funkční klávesy a myš:
  Způsob reakce na jednotlivé klávesy se liší podle toho, ze kterých typů dialogových prvků je okno dialogu sestaveno.
  Šipky Nahoru, Dolů:
  Ve vkládacím poli přechod textového kurzoru (fokusu) na předchozí nebo následující pole. Při nepřítomnosti vkládacích polí přechod aktivního tlačítka (buttonu).
  Šipky Vlevo, Vpravo:
  Ve vkládacím poli přechod textového kurzoru o jeden znak vlevo nebo vpravo. Při nepřítomnosti vkládacích polí přechod aktivního tlačítka (buttonu).
  Page Up, Page Down:
  Ve vkládacím poli přechod textového kurzoru (fokusu) na předchozí nebo následující pole.
  Home, End:
  Přechod textového kurzoru ve vkládacím poli na začátek nebo konec.
  Enter:
  Ve vkládacím poli přechod textového kurzoru (fokusu) na následující pole při současné validaci předchozího pole. Na posledním poli obvykle dochází k ukončení celého dialogového okna při současné validaci všech polí. Při nepřítomnosti vkládacích polí provedení přidruzené funkce aktivního tlačítka (buttonu) v okamžiku uvolnění klávesy.
  CTRL B:
  Touto dvojicí kláves lze opětovně vypnout a zapnout "modrý" režim přepisování vyplněných hodnot při přechodu pomocí levého kliku myši na nové vkládací políčko dialogu.
  CTRL O:
  Navrácení aktivního vkládacího pole (s textovým kurzorem) do výchozího stavu.
  CTRL R:
  Navrácení všech vkládacího polí a zaškrtávacích políček (boxů) do výchozího stavu.
  Levý Click:
  Přesun textového kurzoru na pozici kurzoru myši ve vkládacím poli. Zároveň proběhne validace pole ve kterém byl textový kursor dosud. Stisknutí tlačítka (buttonu) a pokud dojde k uvolnení tlačítka myši nad buttonem, provede se operace přidružena k buttonu. Při opuštění buttonu kurzorem myši před uvolněním dojde k uvolnění buttonu. Zaškrtnutí prázdného políčka (boxu) resp. vyprázdnění dříve zaškrtnutého boxu a příslušná validace závislých boxů.
  Levý Dvojclick:
  Totéž co ENTER.
  Pravý Click (F1):
  Nápověda z krátkého seznamu.
  Pravý Dvojclick:
  Nápověda z rozsáhlého seznamu.
  ESC:
  Ukončení rolety (=zakřížkování).
  CTRL F1:
  Tento Help (Pomoc)

  Ovládání informačního okna

  Informační okno je téměř pasivní, slouží k zobrazení nějakého souboru informací Ovládá se standardními prostředky Windows.
  Funkční klávesy a myš:
  Pravý Click:
  Nabídka další obsluhy okna
  CTRL P:
  Tisk obsahu okna.
  CTRL F:
  Vyhledání slova.
  F1:
  Tento Help (Pomoc)

  Nabídka (MENU) programu

  Pacient

 • Kartotéka

  Ať už program slouží pro pořizování jakýchkoliv dokladů, všechny se určitým způsobem váží ke konkrétním pacientům. V dokladech pro pojišťovny vystupují prostřednictvím rodných čísel (čísel pojišťenců). Seznam rodných čísel, ovšem rozířený o mnoho dostupných údajů (zejména jméno, příslušnost k pojišťovně, bydliště atd.), je obsahem Kartotéky. Je to samostatný soubor (databáze OBVOD.DBF v adresáři \DATA), který prostřednictvím rodného čísla (ničeho jiného!) komunikuje s všemi ostatními datovámi soubory.

  Databáze je koncipována tak, že určité rodné číslo je v ní uvedeno právě jednou a žádná osoba v ní nemůže být uvedena bez platného rodného čísla. Pokud tedy není známo rodné číslo, nelze pacienta do Kartotéky zařadit. Naopak z toho vyplývá, že Dech32 připouští i Kartotéku jako jednoduchý seznam rodných čísel bez uvedeného Příjmení nebo jiných podrobností.

  Kartotéka pacientů má všechny obecné vlastnosti rolety (kromě editace záznamu). Slouží především k výběru pacienta, s kterým obsluha chce pracovat. Je to tedy rozcestník, který vede ke všem podrobným údajům libovolného pacienta. Výběr pacienta se nejrychleji provede přímo psaním jeho Příjmení nebo Rodného čísla. Roleta zareaguje sama podle toho, jestli je jako první stisknuto písmeno nebo číslice. U písmen není třeba dbát na velká či malá písmena, program se orientuje podle nastavení Konfigurace (023)STYL_JMEN.
  V režimu TYPER
  je po výběru pacienta dostupná pouze maska s jeho osobními údaji a kapitací.
  V režimu HANDY
  se po výběru objeví Karta pacienta, což je další, podrobný rozcestník, který vede zejména k dokladům pacieta, historii, formulářům, atd. Je to hlavní nástroj pro pořizování dat a tudy prochází většina akcí režimu HANDY a vyšších.
  V režimu CLEVER
  je z Karty pacienta navíc přístup do Osobního listu a všech grafických záznamů.

  Po výběru pacienta z Kartotéky se objeví Karta pacienta, což je pracovní okno s informačním záhlavím o nacionáliích vybrané osoby a množstvím tlačítek, které spouštějí jednotlivé akce jako je zápis osobních dat, zápis dokladů pro pojišťovny, přístup k osobnímu spisu, tisk zdravotnickýh formulářů, přístup k obrázkům etc.

  Popis jednotlivých tlačítek:
  Osoba. Vstup do masky, v které je možno zadat nebo opravit nacionále pacienta.
  Doklady. Ve spodní polovině Karty pacienta se objevuje několik sloupců tlačítek. Sloupců je tolik, kolik typů dokladů je nastaveno v
  konfiguraci (klíč 98_AMB(č.050)) a následující. Vždy je povolen alespoň jeden doklad v závislosti na konfiguračním klíči SPECIAL(č.001), který určuje specializaci zdravotnického zařízení, pro které program pracuje. Případné další doklady si v Konfiguraci odemyká uživatel sám.
  Program kromě Záklaví dokladu nabízí i tlačítka pro Výkony, Náhrady, Ostatní Dg. a podobně, podle toho, co vyžaduje Datového rozhraní VZP. Pod všemi tlačítky (kromě Záhlaví) se skrývá Okno rychlého zápisu (QIW) umožňující velmi pohodlný režim zápisu.
  Okno pro rychlý zápis je koncipováno technologií QIW (Quick Input Window). Svou úlohu plní ve spojitosti se sadou konfiguračních nastavení X_CTRL_F (např. klíč (301)V_CTRL_F1 - nejčastější kód výkonu apod.) Obsahuje vždy editační políčka pro zápis nových hodnot, seznam starších hodnot (roleta) ve zvoleném dokladu a několik ovladácích tlačítek. Při vstupu do okna lze okamžitě z klávesnice zapisovat hodnoty do editačních políček, na 1. z nich bliká kurzor. Při tom lze využít všech zrychlujících vlastností, zejména ENTER na prázdnou položku, pokud je nastaven některý z konfiguračních klíčů LST_ (např. klíč (451)LST_ODB a následující skupina). Vyplněný řádek dokladu se uloží na disk při ENTER na poslední položce nebo kliknutím na tlačítko "Uložit". Přitom se ozve krátký zvukový signál. Po uložení se řádek přemístí do spodní rolety existujících řádků a editační políčka se vyprázdní pro další zápis. Daleko rychlejší způsob je přímo kliknout myší na některý z častých kódů v pravém sloupci. Tlačítka lze ovládat i bez myši, klávesa TAB postupně přepíná zvýraznění na editační řádek, roletu a tlačítka. Řádky lze i rušit (CTRL D při zvýrazněné roletě). Funkční klávesy:
  ESC
  Opuštění QIW bez zápisu (tlačítko "Esc").
  F2
  Uložení a nový řádek (tlačítko "Uložit").
  F8
  Uložení a opuštění (tlačítko "OK").
  CTRL D
  Zrušení (vymazání) řádku. Musí být ovšem aktivní roleta, pokud není, stiskněte TAB.
  TAB
  Přepínač zvýraznění Edit-Roleta-Tlačítka, stále dokola.
  PAGE UP
  Na editačním řádku jako F2.
  PAGE DN
  Přepínač z editační řádky na roletu.
  ENTER
  - Na poslední položce editační řádky Uložit. - V roletě výběr k opravě. - Na tlačítku stisk tlačítka..

 • Kapitace

 • Kapitace - Výpočet úhrady kapitace

 • Funkce sečte počty všech registrovaných pacientů a zobrazí je roztříděné podle jednotlivých zdravotních pojišťoven i jejich celkový součet. Zobrazí též příslušné násobky věkových koeficientů a vyjádří je i jakožto očekávanou kapitační úhradu v korunách. Tytéž hodnoty uvede zvlášť jen pro pacienty jejichž kapitace je označena jako uznaná.
 • Kapitace - Statistika registračních listů

 • Přehledně vyjádří počty všech pacientů vedených v
  kartotéce podle jednotlivých zdravotních pojišťoven a podle způsobu registrace. U pacientů, jejichž registrace je požadovaná nebo uznaná zaznamená i skutečnost, zda prošli nějakou kapitační dávkou a podle toho je označí jako odeslané nebo neodeslané.
 • Kapitace - Vytvoření kapitační dávky

 • Vytvoří kapitační dávku z nově registrovaných pacientů nebo i opakovaně dávku pacientů registrovaných dříve. Pokud bylo zadané číslo dávky již dříve použito, vytvoří se dávka opakovaná, jinak se vytváří dávka z pacientů, kteří dosud do dávky zařazeni nebyli.
 • Kapitace - Přiřazení datumů registrací

 • Pokud v kartotéce existují pacienti, kteří dosud nemají vyplněno datum registrace, tato funkce umožňuje jeho hromadné vyplnění volitelně pro jednu nebo všechny pojišťovny.
 • Kapitace - Četnost věkových skupin

 • Funkce s nápovědou žádá datum ke kterému se stanoví věkové koeficienty a umožňuje filtrovat kartotéku na "trojčíslí lékaře". Výsledkem statistiky je přehled počtu registrovaných pacientů podle jednotlivých věkových skupin daných
  číselníkem věkových koeficientů. V tabulce jsou uvedeny kromě počtů pacientů v jednotlivých skupinách i příslušné koeficienty, součiny vyjadřující počet kapitačních jednotek za věkovou skupinu a násobek cenou kapitačni jednotky. V závěrečném řádku jsou součtu pro celou množinu pacientů všech věkových skupin.

  V případě, že je v konfiguraci (klíč SPECIAL(č.001)) nastavena pediatrická specializace, jsou do statistiky zahrnuti pouze pacienti do 19-ti let věku, specializace ambulantního lékaře bere v úvahu pouze pacienty starší 14-ti let.

 • Kapitace - Protokol registrovaných (F111)

 • Funkce hledá soubor typu F111*.* přednostně na disketě nastavené v konfiguraci (klíč FLOPPY(č.017)). Umožňuje též obvyklé hledání souboru na všech discích. Zvolený soubor přečte a statisticky zpracuje. Výsledkem je hlášení udávající, kolik pacientů bylo v souboru nalezeno a kolik jich je v kartotéce programu dosud vedeno.

  Dále je zobrazen výsledek porovnání obou seznamů pacientů. V okně je přehledně uvedeno, kolik pacientů nalezených v souboru "F111" v kartotéce chybí, kolik jich je naopak v kartotéce (s kapitací požadovanou nebo uznanou) navíc a u kolika záznamů byly nalezeny odlišnosti.

  Všechny tyto seznamy je možno stisknutím příslušného tlačítka prohlédnout v oblíbené roletě.
  Tlačítko Prohlédnout zobrazí seznam pacientů nalezených v příslušném souboru.

  Tlačítko Chybí zobrazí seznam jen těch pacientů, kteří dosud v kartotéce programu nejsou. Vedle umístěné tlačítko Doplnit tento seznam přenese do udržované kartotéky.

  Další dvojici tvoří tlačítka Odlišnosti a Doplnit. První zobrazí seznam těch pacientů, kteří jsou v kartotéce programu vedeni se stejným číslem pojišťence, ale liší v ostatních údajích (jméno, pojišťovna, datum nebo způsob registrace). V příslušné roletě jsou uvedeny i odlišnosti v obou seznamech. Druhé tlačítko uvede kartotéku pacientů do souladu s načteným souborem.

  Tlačítko Navíc zobrazí seznam pacientů, kteří jsou registrovani v kartotéce, ale v souboru "F111" nalezeni nebyli.

  Doplnění resp. upravení pacienti jsou vždy zaznamenáni ve stylu nastaveném v konfiguraci (klíč STYL_JMEN(č.023)).

  Účty pro ZP

 • Účty pro zdravotní pojišťovny

 • Celá tato kapitola a její části mají smysl pouze v režimu HANDY a vyšším, t.zn. v režimu, kdy k pořizování dokladů docházelo prostřednictvím Karty pacienta vybrané v Kartotéky. Tyto doklady mají speciální vlastnosti (zejména mají generované číslo dokladu a dokud nejsou uzavřeny, nemají číslo dávky - počítá se s tím, že se do nich bude připisovat on-line po předem neznámou dobu) a ovladače nejnižšího režimu ze sekce
  Dávky s nimi v době, kdy z nich nebyla vytvořena dávka, nepracují.
 • Účty pro ZP - Uzavření účtů.

  Pracuje jen v režimu HANDY a vyšším. Zde zapisuje Dech32 všechny účetní údaje o pacientech značně jednodušším způsobem, který osvobozuje uživatele před námahou organizovat čísla dokladů a uspořádáváním dávek. Tím se uspoří hodně lidské práce, na druhou stranu zde nemá uživatel přímou kontrolu nad číslováním dokladů a dávek, to ho ale v naprosté většině nemusí ani zajímat.

  Jakmile je nějakému pacientovi zapsán výkon v okně QIW, program mu sám přidělí číslo dokladu a dbá na to, aby každý pacient měl nejvýše jeden "otevřený" doklad určitého typu (tedy pacient může mít např. 1 doklad Ambulantní péče, 1 doklad Vyžádané péče a 1 doklad Návštěvní služby, ne však např. 2 doklady Ambulantní péče). Doklad zůstává volný pro jakýkoliv zápis během určitého účetního období (např. měsíc nebo čtvrtletí). Na jeho konci si uživatel sám vyvolá tuto operaci "Uzavření účtů" a program provede formální uzavření všech otevřených dokladů. (V praxi si uzavíraný record databáze DATA označí v poli XLOCK = 1). Jakmile je doklad "uzavřen", nelze do něho v QIW dál psát a případný další výkon nebo vyšetření provede program už do nového dokladu s jiným číslem dokladu. Uzavření účtů je pro uřivatele výhodné zejména v tom, že si nemusí pamatovat, kolik dávek a jaké má posílat pojišťovně.

 • Účty pro ZP - Vytvoření dávky.

 • Pracuje jen v režimu HANDY a vyšším.
 • Profylaxe kartotéky

 • Odděleně je možné provést standardní Fyzickou profylaxi identickou s funkcí v MENU - Servis - Profylaxe - Profylaxe souboru nebo syntaktickou úpravu obsahu záznamů tak, aby dávaly smysl.

  Fyzická profylaxe vždy vynutí nový index.

  Úprava stylu jmen je jednoduchá funkce, která sjednotí zápis vlastních jmen napříč celou kartotékou pacientů. Ačkoliv Dech32 preferuje zápis jmen malými písmeny s velkými iniciálami, umožňuje přechod na zápis celých jmen velkými písmeny a naopak. Kromě tohoto přechodu vyčistí případné překlepy, upraví psaní titulů, dvoujmen apod. Vyřadí všechny neplatné záznamy a všechny údaje, u kterých zároveň chybí Příjmení a Rodné číslo. Cílem funkce je jen udržet kartotéku "hezkou". Pozn: styl zápisu vlastních jmen při vkládání řídí konfigurační klíč STYL_JMEN(č.023).

  Formuláře

 • Test Tiskárny

 • Test tiskárny se provádí obvykle jen na počátku práce s programem nebo při připojení nové tiskárny. Probíhá-li tisk uspokojivě, tento test už není třeba provádět.
  Při zavolání tohoto testu se vytiskne na tiskárně jediná stránka s třemi odstavci textu, prostřední je ve čtvercovém rámečku. Za normálních okolností je čitelný v běžné velikosti písma právě prostřední text a čtvercový rámeček má stranu dlouhou přesně 100mm. Je-li tomu tak, test dopadl uspokojivě a vše je v pořádku.
  Různé tiskárny mají však mnoho různých nastavení a ve spojitosti s mnoha verzemi operačních systémů také tisknou odlišné výsledky. To je obvyklé a k adjustování tištěného textu a grafiky slouží konfigurační klíč SCALE_TISK(č.210), nastavitelný v MENU-Servis-
  Konfigurace. Je to desetinné číslo v rozsahu 0.01 až 1000, standardní hodnota je 1.00 (jedna). Udává projekční zvětšení nebo zmenšení obrázku na tiskárně. Zvětší-li se např. jeho hodnota 3x, budou výstupy na tiskárnu 3x větší a pod.
  Při zahájení provozu se tedy může stát, že čtverec, který má mít velikost strany 100mm je daleko menší, třeba 20mm. Potom je alespoň čitelný spodní (velký) text, který vyzývá uživatele ke zvětšení hodnoty SCALE_TISK.
  Je-li naopak čtverec tak velký, že se na papír ani nevejde, je čitelný alespoň horní (miniaturní) text, který vyzývá uživatele ke zmenšení hodnoty SCALE_TISK.
  Je-li strana čtverce měřitelná a její strana není dlouhá 100mm, je možné doladit správnou hodnotu SCALE_TISK výpočtem takto: správná hodnota SCALE_TISK = současná SCALE_TISK krát 100 děleno současná strana čtverce v milimetrech.
  Ladění na 10cm ale vůbec není bezpodmínečné, je to jen doporučení autorů. Jestliže se Vám líbí tisky menší nebo větší, může mít testovací čtverec takové rozměry, které Vám vyhovují.

 • Externí tisk

 • Velmi silnou a užitečnou funkcí pro skriptovací možnosti je volání programu z příkazové řádky s argumentem -TPRINT. Pokud se za tento klíč uvede jméno souboru, provede se, pokud je to možné, jeho přímý tisk na tiskárnu. Soubor musí být ale jednoduše upraven řídícími znaky a musí splňovat následující pravidla :
  - Text každé řádky musí být na samostatné řádce ve zdrojovém souboru
  - Text musí začínat za řídícím znakem \t= a končí na konci řádky
  - Souřadnice v mm, kde text začíná jsou uvedeny za řídícími znaky \x= \y=
  - Dále jsou povoleny řídící znaky \h= (číslo 1 - 6 uvádí velikost fontu), \s= (desetinné číslo uvádí celkové zvetšení nebo zmenšení) a \f= uvádí typ písma (povolené hodnoty jsou WT_ROMAN, WT_BF, WT_ITALICS, WT_THIN a WT_FIXED)

  Příklad. Chceme-li vytisknout obálku se třemi řádky, napíšeme tento jednoduchý soubor např. se jménem TISK.TXT:
  \h=3 \f=WT_ROMAN
  \x=120 \y=50 \t=MUDr. Jan Bičák
  \x=120 \y=60 \t=Sokolovská 14
  \h=5
  \x=90 \y=70 \t=180 00 Praha 8

  Chceme-li upravit tuto adresu na menší obálku a text tisknout kurzívou, může být soubor upraven takto:
  \s=0.75 \h=3 \f=WT_ITALICS
  \x=120 \y=50 \t=MUDr. Jan Bičák
  \x=120 \y=60 \t=Sokolovská 14
  \h=5
  \x=90 \y=70 \t=180 00 Praha 8

  Stačí potom zavolat z příkazové řádky Dech32 -TPRINT=TISK.TXT a obálka se vytiskne.

 • Formáty formulářů

 • Dech32 uchovává 10 tiskových předloh pro různé zdravotnické formuláře. Tyto předlohy tisknou údaje o pacientovi, lékaři a volný text na nějaký předtištěný formulář. Uživatel programu může snadno formuláře upravovat do vlastního tvaru. Formát formuláře udává, na jaké souřadnice papíru se mají tisknout položky formátu (např. Jméno, Příjmení, Datum, Dg., volný text atp.) Pro každou položku jsou potřeba dvě souřadnice :
  x udává vodorovnou polohu začátku textu položky, zvětšuje se vpravo,
  y udává svislou polohu začátku textu položky, zvětšuje se dolů.
  Pokud je jako souřadnice uvedeno -1, je to signál pro tiskárnu, aby položku vůbec netiskla. (Stačí, aby jedna z obou hodnot byla záporná.)
  Všechny souřadnice jsou nějak nastaveny od instalace programu, v praxi však tyto hodnoty jen náhodou mohou odpovídat uživatelské tiskárně a formulářům užívaným v konkrétní ordinaci. Proto je prakticky nezbytné, aby uživatel 'doladil ' původní nastavení pokusným způsobem.
  Vyzkoušejte prosím tisk formuláře na vlastní tiskátně a změřte pravítkem o kolik milimetrů jsou tisky jednotlivých polořek posunuty oproti vašemu přání. V okně 'Formáty formulářů' pozměňte souřadnice o příslušnou hodnotu. K úspěchu obvykle stačí dva pokusy. Od té doby, pokud nezměníte tiskárnu, se o tento problém nemusíte starat.
  Ke každému formuláři je přiděleno po instalaci jméno, i to uživatel může modifikovat. Tato jména, i modifikovaná, se potom ukazují i v menu pro pro rychlý výběr.

 • DechPad

 • Součástí Dechu32 je i textový editor, který je založen na široce rozšířené normě Windows Wordpad (využívá knihovnu riched32.dll ver. 2.0). Obvyklý Wordpad ale pro lékařské účely obvykle nestačí, proto "místní" DechPad je rozšířen o některé funkce, zejména o makrotexty, které v lékařské praxi nejvíce usnadní práci. Dále budou popsány jednotlivé vlastnosti a význam kláves a tlačítek, zde ale napřed popíšeme na příkladu užití Makrotextů, které je hlavním "zesílením" Wordpadu.

  V okně Dechpadu, ať už je v něm přítomen nějaký text nebo ne, napište na nový řádek tento text: "Pacient \J \P je zcela zdráv a pojišťovna \Z by mu měla poskytnout slevu."

  Najeďte myší na začátek tohoto textu, přidržte levé tlačítko a přetáhněte myš na konec textu, kde tlačítko uvolníte. Tím se celý text "obarví", získá inverzní barvu. Nyní stiskněte tlačítko Makrotexty (3. zleva, obrázek s "bublinou", nebo dejte z klávesnice CTRL M, nebo můžete i kliknout vpravo na myš a vybrat Makrotexty) a objeví se roleta s nabídkou všech Makrotextů (dohromady jich může být 100). Vyberte řádek 001 a stiskněte Enter. Program se dotáže na Název Makrotextu, můžete zapsat např. slovo "Junák".

  Tím je obarvený text uložen do systému jako Makrotext číslo 001 a v příští práci se může už jen vyvolávat podle potřeby. Hned se o tom můžeme přesvědčit: Posuňte kurzor v editoru např. zase na začátek dalšího řádku a stiskněte tlačítko Makrotextu. Tentokrát není obarvený žádný text a program ví, že se na rozdíl od minulého případu bude Makrotext číst, nikoliv zapisovat. Nabídne Vám opět seznam, vyberte 001. Pokud jste volali Dechpad z Kartotéky (ať už z Dech32 nebo Dositech nebo i jiného programu), vypíše editor:

  "Pacient František Koudelka je zcela zdráv a pojišťovna 111 by mu měla poskytnout slevu."

  Pokud se Vám toto podaří, vidíte, že Makrotexty jsou silnou součástí Dechpadu a víte, jak si podle libosti vytvořit další, které budou odpovídat nejčastějším textům, které píšete.

  To ještě ale není všechno, ve vymýšlení makrotextů můžeme ještě pokračovat dál. Vraťme se k makrotextu 001 a trochu ho upravíme. Abychom to mohli udělat, musíme napřed vypnout na chvíli službu maker. Tlačítko Konfigurace (na obrázku je nářadí) ukáže některé konfigurační klíče. Vyberte klíč RTF_PMACRO(č.288) a nastavte ho do polohy Zakázáno. Tím je potlačeno rozvíjení Makrotextů a můžeme přistoupi k úpravám. Vyvolejte si do editoru makrotext 001 a na nový řádek za \Z napište text "Dne \D tuto zprávu zapsal \M002". Takto upravený makrotext uložte zase jako 001 nacvičeným způsobem. Nyní ale ještě musíme vyrobit makro 002, na které se to první dotazuje. To se udělá ale úplně stejným způsobem: do editoru napište text "MUDr. Jaroslav Všetička z Humpolce", což může být Vaše vizitka. Text označte a uložte jako makrotext 002 s názvem např. Podpis. Nyní zkuste, jak to funguje. Nezapomeňte ještě v konfiguraci zpátky uvolnit klíč RTF_PMACRO(č.288) na hodnotu Povoleno a znovu zavolejte makrotext 001. Tentokrát vypíše text :

  "Pacient František Koudelka je zcela zdráv a pojišťovna 111 by mu měla poskytnout slevu.
  Dne 11.03.2004 tuto zprávu zapsal MUDr. Jaroslav Všetička z Humpolce"

  Takto se dá připojit i více makrotextů. Aby to ale zas nebylo tak jednoduché, mějte na paměti že : připojený makrotext za \M sice může obsahovat dalčí makra, ale ta už se nerozvinou; a namísto \M se rozvine jen nejvíce 256 znaků. Tedy do takových makrotextů píšeme obvykle nějaké kratší, "konstantní" zprávy.

  Jinak se tvůrčí práce nekladou žádné překážky.

  Editor má většinu vlastností jako široce rozšířený WORDPAD, je ale obohacen o několik zajímavých speciálních vlastností. Dále jsou nejprve vypsány speciální vlastnosti, potom teprve vlastnosti standartního Wordpadu

  Funkční klávesy a myš:
  Pravý klik myši
  Rozvine se pomocné menu s hlavními možnostmi editoru. (Tato funkce patří k hlavním a nejpoužívanějším možnostem editoru.)
  CTRL D
  Zapíše datum na polohu kurzoru
  CTRL F
  Vyhledává zadané slovo (F3 jsou potom další nálezy). Pokud Pokud dojde nakonec textu, pokusí se automaticky pokračovat od začátku, dále o tom alespoň zvukový signál. Při zápisu hledaného slova je možné rolovat šipkami Nahoru/Dolů předchozími zadáními.
  CTRL Y
  Smaže rádek na kterém leží kurzor.
  CTRL M
  Obtiskne Makrotext od polohy kurzoru. Nejprve se objeví nabídka už zavedených makrotextů, po výběru se celý text rozvine do editoru. Tím se značně usnadní práce, protože časté texty se tak vypíšou velice snadno. Do textu se může dále libovolně psát nebo ho upravovat. Prvních 10 Makrotextů je též dosažitelných rychleji na CTRL F1 - F10. Pokud v editoru existuje označený text (inverzní barva), funkce se snaží označený text uložit jako Makrotext. Makrotexty mají ještě jednu silnou vlastnost - Makro pacienta. Protože editor zná podrobnější osobní údaje a další zdravotnická data, může je dosazovat do do textu. Jestliže ve vzorovém Makrotextu je uveden znak např. \P, editor dosadí na toto místo Příjmení osoby o které se píše. K dispozici jsou tyto možnosti: \P .. Příjmení \J .. Jméno \R .. Rodné číslo \Z .. Pojišťovna \G .. Hlavní Diagnóza \I .. IČZ lékaře \D .. Dnešní datum Rozvinutí Makra Pacienta lze Vypnout (Konfigurační položka 288 RTF_PMACRO), což je jistě nutné pro případnou editaci. Znak \ (zpětné lomítko) není obvykle dosažitelný na české klávesnici, buď je možné si přepnout na anglickou ALT-SHIFT nebo ho lze dosáhnout ALT 92 na numerické klávesnici.
  CTRL P
  Vypíše nacionále pacienta - jméno, příjmení, rodné číslo a pojišťovnu.
  F1
  Tento help.
  F2
  Uloží text na disk.
  F3
  Další vyhledání zadaného slova. (Pokud dojde nakonec textu, pokusí se automaticky pokračovat od začátku)
  F8
  Uloží text na disk a opustí editor.

  Standardní vlastnosti (Wordpad):
  Myš
  Přejížděním po textu se stlačeným levým tlačítkem se označí část textu. Ten potom může být kopírován, odstraněn, přebarven, zvětšen, etc.
  CTRL A:
  Označení celého textu.
  CTRL C:
  Natažení označeného textu do schránky. (= CTRL Insert)
  CTRL E:
  Označený text do středu.
  CTRL L:
  Označený text doleva.
  CTRL R:
  Označený text doprava.
  CTRL V:
  Vloží se text natažený ve schránce (i externí) (= SHIFT Insert)
  CTRL X:
  Označený text se odstraní.
  CTRL Z:
  Poslední operace se vrátí do výchozího stavu.
  CTRL + = :
  Superscript a subscript
  CTRL 1, 2, 5:
  Nastaví mezery mezi řádky
  CTRL Home:
  Kurzor na začátek dokumentu
  CTRL End:
  Kurzor na konec dokumentu Popis dalších vlastností standardu Wordpad je samozřejmě možné nalézt v početných (i populárních) publikacích.

  Číselníky

  Menu Číselníky obsluhuje jednotným způsobem známé definované číselníky VZP ČR (Resp. MZ ČR). Číselníky jsou podrobné seznamy položek různých druhů, které mají význam ve zdravotnictví a jsou zároveň nějak spojeny s jeho financováním (jako např. léčiva). Definice číselníků je součástí Datového rozhraní VZP. Po vyvolání kteréhokoliv číselníku z MENU se objeví menší nabídka o těchto položkách:

  Název číselníku - kliknutím na tuto položku menu se na monitoru, pokud je číselník v systému přítomen, objeví přehledná roleta zobrazující strukturovaně příslušný soubor.
  Pod čarou pak jsou další položky podmenu:
  a) Prohlídka - roleta zobrazující celý číselník s oknem pro podrobné údaje. V roletě je na pravý click k disposici veškerý servis rolety (seřazení, statistika apod.) Číselníky jsou obvykle seřazeny podle kódu, Léčiva a Diagnózy podle názvu.
  b) Vyhledání slova - najde všechny řádky číselníku, ve kterých se vyskytuje hledané slovo a zobrazí je v roletě struktury číselníku.
  c) Aktuální stav - jednoduše zobrazí atributy číselníů, který je zapojen (verzi, kdy byl vytvořen a úplnou cestu k němu).
  d) Aktualizace - vygeneruje zvolený číselník ze zdrojového textu (viz. Aktualizace všech.). Tato funkce najde v podadresáři CISTXT všechny verze, označí nejnovější a několik posledních verzí nabídne k aktualizaci po stisknutí příslušného butonu. Umožňuje též hledat příslušný zdrojový text číselníku obvyklou funkcí na všech dostupných discích, nebo přímo napsat název souboru i s cestou. Po aktualizaci je předchozí číselník nahrazen novějším a operaci lze do nekonečna opakovat.
  e) Index - vynutí nový index číselnníku (jen jako nouzový případ).
  f) Datové rozhraní - informativně ukáže strukturu příslušného číselníku definovanou Datovým rozhraním.
  Seznam dostupných číselníků:

  Číselník Výkony
  Výkony
  Diagnózy
  Odbornosti
  Doprava
  Skupiny léčiv
  Léčiva a materiál
  Hospitalizace
  Stomatologie
  Lázeňská péče
  Náhrady
  Okresní pojištovny VZP
  Další číselníky
  Věkové indexy
  Zdravotní pojištovny

  Pozn.: Číselník pojišťoven se normálně nedistribuuje společně se standardními číselníky. Dech32 má proto vlastní seznam s kódy a názvy současných pojišťoven. Při prohlídce tohoto číselníku (POJI.DBF) se na Enter nebo dvojitým kliknutím otevře přístup k úpravám všech položek číselníku. Tyto úpravy jsou velmi žádoucí při začátku práce s programem, protože zde je nutné nastavit adresy a další údaje pobočky, které se bude posílat faktura atd. Je možné také nastavit cenu bodu a kapitační jednotky.

 • Stav číselníků

 • Informační seznam všech číselníků, které Dech32 momentálně obsluhuje, s vyznačením aktuálního stavu (přítomen/nepřítomen, verze, datum a čas vzniku, případně informace o nefunkčnosti a stavu poškození číselniku).
  Pozn: Pokud není některý číselník přítomen v systému, není to chyba. Dech32 může pracovat i bez číselníků, jen neprovádí příslušné kontroly, které ho vyžadují.

 • Číselníky k aktualizaci

 • Dech32 pracuje s číselníky v databázové formě umístěné v podadresáři \CIS. V této formě se ovšem do počítače obvykle nedostanou (výjimkou je instalace Dech32in, viz. Instalace.). Na OP VZP nebo na internetu je možné získat číselníky ve zdrojovém textovém formátu (předepisuje ho Datového rozhraní). Pomocí Aktualizace číselníků a zejména funkce Zpracování diskety se shromažďují v podadresáři \CISTXT tyto zdrojové texty a z nich Dech32 vytváří vlastní (DBF) číselník použitelný pro práci v systému.
  Funkce Číselníky k aktualizaci podá přehled zdrojových textů, z kterých je možno vygenerovat číselník. Jednotlivé souory jsou seřazeny podle čísla verze (datumu vzniku), s výhodou můžete na Pravý click použít Hledání slova nebo Uspořádání (index). Je-li souborů mnoho a jste si jisti, že je už nebudete potřebovat, můžete je smazat CTRL D jednotlivě, nebo blokově (viz. Roleta).
  S každou Aktualizací všech číselníků se rozvine do podadresáře \CISTXT cca 15 souborů o délce cca 10 MB. Pokud aktualizace probíhá skutečně každé čtvrletí, nashromáždí se cca 40 MB dat, které po 1 - 2 letech obvykte nejsou k ničemu.

 • Aktualizace všech číselníků

 • Funkce žádá zdrojový adresář pro aktualizaci a nabízí podadresář CISTXT. Poté aktualizuje všechny číselníky jejichž zdrojový soubor v zadaném adresáři nalezla. K tomu využije vždy nejnovější verzi příslušného číselniku. Viz Číselníky - Aktualizace.

 • Zpracování diskety

 • V současnosti se číselníky šíří v textovém formátu a jednotlivé soubory jsou komprimovány ve spustitelném souboru dohodnutého názvu. Jeho vzor je V_CZxxxx.EXE, kde xxxx jsou číslice udávající verzi. Tento soubor je nejčastěji předáván zdravotnickým zařízením na disketě. K načtení a rozvinutí textových zdrojů číselníků slouží tato funkce. Hledá na disketě nebo i na všech discích soubor výše zmíněného vzoru a ten rozvine do podadresáře CISTXT. Nakonec ukáže tabulku všech nejposlednějších verzí připravených k aktualizaci.

  Dávky

 • Vkládání dat

 • Dovoluje přímý vstup do jakéhokoliv dokladu (účtu).
  Jestliže je Dech32 používán v režimu \level0 jako pořizovač dat nebo opisovač papírových dokladů, je Vkládání dat nejfrekventovanější funkcí celého programu. Je samozřejmě užitečná i ve vyšším režimu zápisu dat k pacientům.
  Doklad je identifikován nejprve obecně dotazem na IČZ, pojišťovnu, číslo dávky a rok. Jestliže dávka není známa, požaduje její založení s dotazem na typ dávky (Ambulantní, Hospitalizační apod.). Teprve potom následuje dotaz na číslo dokladu. Existující doklad zobrazí a dovolí do něj zapisovat. Pro neexistující doklad zobrazí prázdné záhlaví a žádá vyplnění. Doklad není uložen na disk dokud nemá dostatek správných údajů. Při zapisování údajů napovídá a průběžně kontroluje, nepovolené údaje odmítá okamžitě.

  Seznam. Kromě poukazů a registru mají všechny doklady záhlaví a seznam (výkonů, léků apod.). Seznam je seřazen podle data (pokud datum obsahuje). Uživatel se po seznamu pohybuje myší, klávesami PgnUp PgnDown (nahoru a dolů), Enter nebo šipkami vpravo a vlevo. Programová obsluha zápisu preferuje samozřejmě použití klávesnice spíše než myš.
  Nové řádky se přidávají pouze na vrchol seznamu. Prázdný řádek se dosáhne klávesou PgnUp na vrcholovém řádku nebo CTRL A. Více než jeden nový řádek program nepovolí. Nechtěného prázdného řádku se lze zbavit PgnDown.
  Smazání existujícího řádku seznamu se dosáhne na CTRL D. Řádek nezmizí, pouze se vyšedí - je označen za neplatný, ale fyzicky stále existuje. Při chybě je možné ho znovu osvěžit opětovným CTRL D. Po opuštění dokladu už zmizí z dohledu uživatele a teoreticky ho lze osvěžit jen použitím speciálních funkcí
  (Profylaxe).

  Přechod mezi záhlavím a seznamem lze dosáhnout myší nebo klávesou F4.
  Opuštění dokladu se dosáhne klávesou F8 nebo tlačítkem Hotovo. Včechny provedené změny se program snaží zapsat na disk a pokud se mu to podaří nabídne další doklad. Při nezdaru (zápis obsahuje chyby) se vrátí s upozorněním.
  Doklad lze opustit také na ESC, tlačítkem Exit nebo zakřížkováním celého okna. V tom případě nebudou poslední změny (v záhlaví nebo na řádku seznamu) uloženy na disk.
  Velmi účinná je klávesa F3, zařídí přechod na políčko čísla dokladu a následně vynutí přechod na další existující doklad nebo (pokud je na konci) nabídne nejbližší nový. F3 se tiskne např. mnohokrát za sebou než se dosáhne žádaný doklad. Obvykle 2x pro každý doklad (poprvé pro přechod na číslo účtu, podruhé pro přechod), u poukazů a receptů jen 1x.
  Kombinace SHIFT F3 se chová stejně jako F3, ale opačným směrem (t.j. přejde na předchozí doklad).
  Podobně TAB a SHIFT TAB zajišťují přechod na poslední resp. úplně první doklad v dávce.
  Série SHIFT TAB, SHIFT F3, F3, TAB je dosažitelná také myší na tlačítka << , < , > , >> .
  Tlačítko ? je zavedeno pro zobrazení celkových údajů o celé dávce, v které se právě pořizuje.

  Tlačítka doplňujících údajů dokladu se vyskytují jen u příslušných typů dokladů a otevřou jednoduchou masku pro pořízení.
             
  Náhrady F9
  Ostat.DG F7(-)
  ZUM F5(/)
  Kategorie F6(*)

 • Přehled dávek a účtů

 • Toto je poměrně účinná funkce zajišťující pohodlný přístup k datům pro zdravotní pojišťovny (normálně \DATA\DATA.DBF). V roletě se objeví seznam všech dávek, které systém eviduje. Na každém řádku se zobrazí identifikační informace o jedné dávce. Dávky jsou seřazeny normálně podle Čísla dávky, jiné seřazení lze ovlivnit v Konfiguraci (klíč PREHLED_SORT(č.019)) nebo standardně pravým kliknutím na roletě a výběrem Uspořádání. Pozn: V tomto přehledu není okamžitě vidět součty dokladů, bodů a jiných finančních údajů k jednotlivým dávkám, systém je totiž neeviduje on-line. Objeví se až na žádost uživatele (Enter nebo dvojí kliknutí), kdy si je bleskově dopočítá.

  Na Enter nebo dvojitým kliknutím se zobrazí podrobnosti o zvolené dávce. Kromě součtových tabulek se v nové roletě objeví hlavně seznam všech účtů ve zvolené dávce obsažených. Normálně je seznam seřazen podle čísla účtu, jiné řazení lze ovlivnit v Konfiguraci (klíč UCTHLED_SORT(č.020)) nebo standardně pravým kliknutím na roletě a výběrem Uspořádání.
  U každého účtu jsou kromě identifikačních údajů zobrazeny i správné finanční údaje. Navíc se systém při této operaci pokusí přiřadit k dokladu i jméno a příjmení v případech, kdy je to možné. Při pořizování v režimu \level0 systém normálně tyto nacionále neeviduje, pro vyšší režimy je to přirozené.

  I roleta s doklady je citlivá na Enter nebo dvojí kliknutí. Po vyvolání konkrétního dokladu se objeví pořizovací maska, tak, jak je dostupná z MENU - Dávky - Vkládání dat.

 • Vytvoření dávky

 • Vytvoření dávky se provádí typicky jednou měsíčně nebo čtvrtletně, když je potřeba předat pořízené doklady zdravotním pojišťovnám. Funkce převede všechny požadované doklady do formátu (tzv. KDAVKA), který vyžaduje pojišťovna.
  Po dotazu na konkrétní pořadovanou dávku (IČZ, pojišťovna, číslo dávky a rok) vytvoří dočasný soubor, který má již formát KDAVKA. Zobrazí informace a nabídne
  1) Nahrávku na disketu
  2) Kopii
  3) Tisk průvodního listu.

 • Zrušení dokladů

 • Tato funkce umožní jednak zrušení celé dávky, jednak zrušení jediného dokladu. Ke zrušení celé dávky dojde po zadání jejích identifikačních atributů a potvrzení úmyslu.
  Zrušení jediného dokladu se vizuálně podobá přehledu obsahu dávky, na Enter nebo dvojí kliknutí se osvětlený doklad smaže. Před samotným smazáním se ještě zeptá na potvrzení.
  Ve skutečnosti všechny takto zrušené doklady zůstavají v datech, jsou jen označeny za neplatné a systém se k nim chová, jako by neexistovaly.
  Pozn: pokud k dokladu přísluší doklad ZUM, smaže se i ten. Naopak je možno smazat samotný ZUM, mateřský doklad zůstane.

 • Tisk Kdavky

 • Zde popsaná obsluha tiskových sestav se týká jen tisku údajů z existujícího souboru KDAVKA, což je výstupní soubor formátovaný pro předávání dokladů zdravotním pojišťovnám. Soubor tohoto formátu se objeví v programu Dech32 vždy po Vytvoření dávky. Protože klíčové slovo KDAVKA je rezervováno pro jména souborů oficiálně předávaných pojištovně na disketě, každá vytvořená dávka je uložena v adresáři \KDAVKA pod jménem LDAVKA.###. (Za ### se dosazuje číslo pojišťovny, L (Last) znamená skutečně "poslední", v tom smyslu, že je to naposledy vytvořená dávka od určité pojišťovny). Z těchto dávek je možné tisknout Fakturu i Průvodní list dávky.
  Tiskové sestavy je ale možné generovat i z libovolných jiných nebo externích souborů, splňujících kriteria formátu KDAVKA. Pokud neexistuje soubor tohoto formátu, není co tisknout.
  Je třeba mít na paměti, že soubor KDAVKA může obsahovat nejen jedinou, ale i více dávek. Pokud obsahuje jedinou, tisk se týká jen právě jí. Pokud je jich více, program nabídne výběr pro Průvodní list a vytiskne jen vybranou, fakturu přirozeně vytiskne pro všechny dávky najednou.

  Pro pohodlí nabízí Dech32 tři nejčastější možné zdroje, ze kterých se může tisknout.
  a) KDAVKA, která je přítomna na disketě. Je to nejčastější případ, protože tisk se provádí obvykle bezprostředně po Vytvoření dávky a Kopii na disketu, jako součást odeslání dokladů zdravotní pojišťovně. Tisk tedy přímo odpovídá disketě, která bude pojišťovně odeslána. (V souboru tedy může být více dávek.)
  b) Naposledy vytvořená KDAVKA. Kdykoliv se volá Vytvoření dávky, zaznamená si při úspěchu systém hotovou KDAVKU na disk pod jménem LDAVKA.### do adresáře \KDAVKA. Je to soubor, který obsahuje jedinou dávku a jeho život trvá jen do dalšího Vytvoření dávky ttéže pojišťovny. (Hodí se při tisku z opakovaných dávek nebo tisku Průvodky bezprostředně po vytvoření.)
  c) Libovolný soubor se standardním výběrem kdekoliv v počítači. (Tím pádem je možné požadovat tisk i ze souborů, které nemají formát KDAVKA; takový případ skončí neúspěchem.)

  Protože program umožňuje i tisk externích Kdavek nepocházejících z Dechu32, je možné tisk volat s přepínačem "S přepočtem" (v horním řádku masky). Pokud je volba aktivní (políčko zaškrtnuto), celá dávka se při zpracování přepočítá a zkontroluje. V opačném případě program spoléhá na korektní zápis hlavičkových vět v Kdavce.

  Funkci Tisk Kdavky lze volat nejen z hlavního Menu, ale i jako volbu bezprostředně po Vytvoření dávky.

  Pro úplnost telegraficky zopakujme nejčastější (doporučený) postup při měsíčním nebo čtvrtletním vytváření dávek pro zdravotní pojišťovnu.
  MENU - Dávky - Vytvoření dávky, při úspěchu se objeví nabídka, zvolte Tisk Průvodky naposled vytvořené, potom Dávka na disketu (u první dávky Přemazat nebo nic, u dalších Připojit). Toto se opakuje několikát, podle počtu dávek, které chcete pojišťovně odeslat. Až po kopii poslední dávky na disketu zvolte Tisk Faktury na disketě.

 • Rozbor kdavky

 • Funkce nabídne možnost výběru jakékoliv KDAVKY na libovolném disku viditelném z konzoly počítače. Obecně se soubor ani nemusí jmenovat KDAVKA.###. Zvolený soubor je zobrazen v roletě vyjímečně (ve Windows nezvykle) neproporčním písmem, tj. všechny znaky mají stejnou šířku a jsou tudíž pro lepší možnost vizuální kontroly obsahu souboru uspořádány ve sloupcích pod sebou.

  Pokud se po roletě pohybujete kurzorem myši, je vždy celé slovo odpovídající jedné položce věty dokladu, které je zasaženo kurzorem, barevně zvýrazněno (bílým podkladem) a při zastavení kurzoru se po krátké chvilce u kurzoru objeví okénko s textem vysvětlujícím význam položky. Stručný text obsahuje název položky a zkrácený popis z Datového rozhraní VZP. Po přiměřené době a nebo při opětovném pohybu myši příslušné okénko zmizí.

  Dobré orientaci v prohlíženém souboru skvělě napomáhá i záhlaví rolety. Zde je zobrazen nejen název prohlíženého souboru i s cestou, ale i slovně vyjádřený typ prohlížené dávky, pořadové číslo "osvětleného" řádku v celém souboru a pokud soubor typu KDAVAKA obsahuje více dávek, i pořadové číslo řádku v příslušné dávce.

  Funkce rozboru kdavky neustále kontroluje legálnost všech dat a ilegální údaje vjednotlivých polích nebo i celých větách okamžitě zvýrazňuje barevným zobrazením (červeným podkladem).

  Další možnosti rozboru kdavky vynikajícím způsobem doplňuje menu dosažitelné na tlačítko Menu nebo na pravý klik.

  Informace o souboru

  První funkce tohoto menu vypíše seznam všech dávek s jejich typy obsažených v souboru KADVKA.

  Hledejme

  Tato funkce je známá funkce rolety pro hledání klíčového slova.

  Pokročilé hledání

  Pokud chcete hledat např. určitou diagnózu jen mezi základními diagnózami, použijete s výhodou třetí funkci. Zde uvedete název určitého pole (položky) Datového rozhraní (např. HZDG) a napíšete hledané slovo. Pro hledání je mezi určitými skupinami příbuzných položek (diagnózy, datumy, kódy, ...) můžete namísto uvedení názvu pole ztrhnout jednu z nabízených skupin.

  Zrušení značek

  Funkce Zrušení značek je opět známá funkce rolety a je doplňkem pro obě předchozí funkce hledání.

  Editace

  Velmi významnou funkcí je možnost strukturované editace konkrétní věty (řádku) kdavky. Změny provedené touto editací se nezapisují přímo do prohlíženého souboru, ale pouze na obrazovku monitoru. Program sčítá počet změn a k jejich eventuelnímu zápisu do souboru na příslušném disku dojde až při potvrzení dotazu při uzavření rolety prohlížené dávky.

  Platnost

  Poslední, ne však svým významem je v menu funkce nazvaná Platnost. Ta zobrazí celou větu dávky po jednotlivých položkách a u každé naznačí případnou nalezenou chybu buď konkrétním vysvětlujícím textem, nebo alespoň červenou barvou.

 • Analýza účtu

 • Analýza účtu je pasivní funkce, která podá co možná nejvíce informací o konkrétním účtu, již pořízeném a zapsaném na disku. Kromě základních atributů, jako jsou součty financí, bodů, minut, odpovědnost, odbornost atd., zobrazí analýza také ukázku zápisu, jak by vypadal účet na disketě pro zdravotní pojišťovnu.

 • Kapitace

 • Viz kapitola Kapitace.

 • Historie dávek

 • Historie dávek uchovává jednořádkové přehledové záznamy o každém Vytvoření dávky, po kterém následuje provedení kopie, ať už kamkoliv. Fyzicky je Historie dávek databáze KDAVKA.DBF v adresáři DATA. Jestliže uživatel vytvoří dávku (soubor KDAVKA) a nikam si ji nezkopíruje (systém ji zapomene), do historického seznamu se nezapíše.

 • Zpětná konverze

 • Při pořizování v Dech32 se obvykle postupuje tím způsobem, že zapsané doklady program ukládá do svých databází (zejména do souboru DATA.DBF) a na přání uživatele z těchto záznamů vytvoří dávku pro zdravotní pojišťovnu, čili soubor KDAVKA.
  Lze však postupovat i opačným směrem. Dejme tomu, že máme na disketě (nebo kdekoliv na disku) nějaký soubor formátu KDAVKA a všechny doklady chceme přenést do prostředí programu Dech32. Důvodem může být např. statistické zpracování nebo opravy a následné vytvoření opravené dávky apod. K tomu slouží Zpětná konverze.
  Funkce konvertuje zásadně dávky ze souboru KDAVKA.xxx, kde xxx je číslo zdravotní pojišťovny. Pokud je pojišťovna nezjistitelná, dosadí si 111 (VZP). V přípravné roletě ukáže obsah souboru, ve kterém bývá jediná dávka, ale často se jich tam vyskytuje i více. V roletě lze vyvolat skutečnou fyzickou konverzi dvojitým poklepem nebo stisknutím Enter na osvětlenou dávku. Program prohlédne, jestli požadovaná dávka v systému už není, když ano, konverzi neprovede, pokud ji nezná, zkopíruje si ji k sobě.
  Tlačítkem Vše se pokusí konvertovat případné všechny dávky přítomné v souboru KDAVKA.
  Pokud se konverze zdaří, jsou všechny přenesené doklady k disposici pro práci v Dech32, jako by jím byly originálně pořízeny.

 • Struktura a uložení dat

  Přehled se týká uložení dat předávaných zdravotním pojišťovnám. Je určen pro pokročilejší uživatele, kteří chtějí mít úplnější informace o systému Dech32. Zobrazuje tabulku uložení dat vyžadovaných Datovým rozhraním v hlavní databázi DATA.DBF
  Všechny doklady jsou uloženy na disku jednotným formátem v databázi \DATA\DATA.DBF. Protože ale Datové rozhraní vyžaduje formátů mnoho, mají zápisy různý význam pro různé typy dokladů. Příkladem může být položka XDG, která má význam hlavní diagnózy u hlavičkových vět, ale u u jiných vět to může být diagnóza ke konkrétnímu výkonu apod.
  Jiné, externí softwary tak mají možnost číst data pořízená Dechem32.

  Pozn: Je zřejmé, že každý record database DATA odpovídá právě jednomu řádku dokladu, jak jej předepisuje Datové rozhraní. Jediná výjimka je v Záhlaví dokladu ZUM (věta Z); její ekvivalent v databázi není a hodnoty záhlaví se odvozují logicky z mateřského záhlaví a pole XFREE3.

 • Statistika

  Statistické funkce obvykle ukazují součtové sestavy z databází, z kterých vybírají záznamy určitých vlastností (subjektu statistiky) a splňující určité podmínky (filtry). Subjekt statistiky se vybírá z MENU, kde je nabídnuta široká škála možností, jako např. statistika Výkonů, Diagnóz, Pojišťoven a podobně. Statistika vždy (kromě Denní statistiky) začíná dotazem na tzv. filtrovací podmínky. Např. základní filtrovací podmínkou je období, pro které se statistika provádí. Vstupní okno se jednoduše dotáže na dvě data OD a DO. Nabízí při tom datum OD jako 1. leden současného roku a datum DO dnešní datum. Je možno je jakkoliv změnit, ale datumy z minulého století nejsou povoleny. Kromě období je možné podobným způsobem stanovit ještě další omezující podmínky, jako Pojišťovnu, Odbornost, IČP apod. Zadání některé z těchto položek působí jednoduché filtrování údajů, které do statistiky vstupují. Tak např. po zadání filtru Pojišťovna "111" vstoupí do statistiky účty nebo pacienti vztahující se k VZP. Zadáte-li naopak tento filter pouze jednociferný jako např. "2", vstoupí do statistiky jen údaje z jiných pojišťoven než VZP (t.j. pojišťoven začínajících dvojkou). Podobně fungují ostatní filtry, neúplného filtru lze s výhodou použít např. u Rodného čísla (dvociferný údaj odfiltruje jen určitý ročník pacientů) nebo IČP (šesticiferný údaj odfilruje jen určité zdrav. zařízení) apod.
  Prázdný filtr program ignoruje, jako by neexistoval.
  Zvláštní filtr je Libovolný text: je-li uvedeno nějaké slovo, statistika propustí jen ty řádky databáze, ve kterých ho nalezne bez ohledu na jeho význam. Tak např. v účtech Zdravotního transportu neexistuje filtrovací položka Odkud, ale do Libovolného textu je možné zadat "Brno" a program vybere jen účty, kde je toto slovo citováno, ať už je to v položce Odkud, Kam nebo třeba Variabilní symbol. Buďte zde ale opatrní, příliš jednoduchá zadání tohoto filtru (např. "111") Vám mohou přinést zklamání.

  Po vyplnění filtru program projde záznamy, vybere z nich všechny, které filtru vyhovují a sečte všechny číselné hodnoty, které u každého subjektu nalezne. Obvykle jsou to finanční údaje jako počet bodů, suma korun, minut a podobně. Současně provede frekvenční statistiku, což je seznam obsahující součty pro každou položku subjektu zvlášť - je to zpravidla nejžádanější výsledek statistiky.

  Celkové statistické součty zobrazí ve výsledkovém okně, Frekvenční tabulka se zobrazí volitelně na tlačítko, podobně jako Seznam filtrovaných záznamů volitelný pro eventuální detailní rozbor. Dalším tlačítkem je možné opravit Filter a provést statistiku znovu za podobných nebo jiných podmínek.
  Jako příklad zvolte Frekvenci diagnóz a Filtrovací podmínky ponechte v základním stavu, t.j. jsou aktivní jen data OD a DO. Jako výsledek se objeví součet všech bodů a Kč, které byly účtovány za tento rok. Stisknete-li tlačítko Frekvence, objeví se roleta, v které je přehledně vidět, jak se jednotlivé diagnózy podílí na celkovém součtu (která diagnóza byla "nejcennější"). Po stisknutí tlačítka Filter vyplňte např. položku Pojišťovna, ukáží se výsledky podobně jako v předchozím případě, ale zaznamenané jen pro VZP, diagnózy účtované pro jiné pojištovny se v tomto případě ignorují.

 • Účtováno za období, Denní statistika, Ošetřeni dne

 • Všechny tyto tři druhy statistiky jsou v podstatě frekvenční statistiky rodných čísel. Zadání je velmi podobné : Účtováno za období dovolí zadat období OD - DO a jiné omezující podmínky, Denní statistika se na nic neptá a zobrazí statistiku pouze za dnešní den, Ošetřeni dne ukáže výsledky za jediný den, který je ale možno zadat.

  Všechny mají téměř stejný výstup, ale odlišný od Frekvence Rodných čísel; je upraven tak, aby se objevil přehledně seznam pacientů s celým jménem, cenou, diagnózou atd.

  Pozn.1: pokud používáte program pouze jako pořizovací nástroj na nižší úrovni, nemusí tyto statistiky ukazovat podrobnější údaje, zejména jméno a příjmení. Program totiž nutně nemusí znát jména vašich pacientů. Potom se stejným efektem, ale přehledněji můžete volat Frekvenci rodných čísel.
  Pozn.2: položka POC, která se zobrazuje ve Frekvenční tabulce, znanená součet počtu výkonů nebo jiných finančníh zdrojů (léků). Není to tedy nutně počet výkonových řádků!

 • Počet ošetření

 • Tato speciální statistika vypočítá, kolikrát byl ten či onen pacient ošetřen (t.j. kolik různých datumů existuje ve finančních záznamech (výkonech, lécích) vyhodnocených ještě podle zadaných kritérií). Ve Frekvenční tabulce jsou potom zobrazena jednotlivá rodná čísla a pod údajem POC je vidět počet ošetření v zadaném období. Důležité : Všechna ostatní čísla ukazují PRŮMĚR na jedno ošetření ! Roleta je seřazena od "nejlacinějších" pacientů na vrcholu k "nejdražším" na konci seznamu.

 • Frekvence

 • K dispozici jsou tyto frekvenční statistiky:

    Frekvence výkonů
    Frekvence diagnóz
    Frekvence účtů
    Frekvence IČP
    Frekvence pojišťoven
    Frekvence odborností
    Frekvence var_sym
    Frekvence typů dávek
    Frekvence rodných čísel
    Frekvence dnů

 • Klienti pojišťoven

 • Vybírá statistiku z Kartotéky podle různých přirozených kritérií, které se vztahují k základním údajům pacienta.
  (Tato statistika pochopitelně nemůže brát ohledy na záznamy zapsané v osobním listu pacienta.)

  Servis

 • Konfigurace

 • Konfigurace je jedna z nejdůležitějších funkcí programu. Pro každého uživatele může program pracovat trochu jinak, podle jeho potřeb. Po instalaci má program nastavenu určitou základní konfiguraci. Je v zájmu uživatele, aby si prošel seznam konfiguračních klíčů a alespoň rámcově se touto cestou seznámil s možnostmi programu.
  Pro změnu nastavení klíčů stačí vybrat z rolety příslušný konfigurační klíč (Enter nebo dvojí kliknutí) a hodnotu změnit. V dialogovém okně je i tlačítko ?, které podá obvykle bližší vysvětlení.

  Seznam konfiguračních klíčů je v souboru Dech32.CFG a zálohuje se.

  Podrobný výčet všech klíčů je obsahem Appendixu 2.

 • Konfigurace - kapitoly

 • Tato podnabídka je prakticky identická se základní funkcí Konfigurace , množství klíčů je však rozděleno do skupin s příbuzným významem. Má význam pro lepší orientaci uživatele.

 • Licence

 • Program je navržen tak, aby uspokojil co největší okruh uživatelů a pracuje v několika režimech, které je možné nastavit v MENU - Servis - Licence. Především existuje režim, při kterém uživatel nepotřebuje žádnou licenci a může pracovat rovnou se základními funkcemi programu. Kromě toho lze program nastavit na demonstrační režim, který ukazuje všechny možnosti toho kterého režimu. Obecně jsou k disposici tyto režimy:
  Free Rozbor Kdavky, Obsluhu číselníků a Průvodce Datovým rozhraním VZP. Tato verze je volnému použití bez licence. Při volbě z MENU - Servis - Licence je nutné udat 8 místné IČZ uživatele.
  Typer je přibližně v rozsahu Dositech, t.j. pořizování a zpracování zdravotnických dokladů do té míry, jak předepisuje Datové rozhraní, aby bylo možné pořídit elektronickou formu papírových dokladů.
  Handy je velmi přibližně v rozsahu Dositoru, t.j. přístup k dokladům nikoliv jako k účtům, ale jako k denním záznamům pacienta. Obsahuje i tisk některých formulářů a některé statistiky.
  Clever nahrazuje Obolus, t.j. co možná nejpřímější zápis dat pro pojišťovny v součinnosti s vedením zdravotnické dokumentace. Oproti nižším stupňům má zejména editor Osobních listů, prohlížení a zpracování grafických výstupů a funkce týkající se zdravotnických specializací. V této úrovni je zahrnuto vše co je v softwarových možnostech autorské společnosti.

  Zájemci, kteří chtějí získat licenční oprávnění k stupni Typer, Handy nebo Clever obdrží od Autorské společnosti Themis Licenční číslo. Je 16timístné a samo v sobě obsahuje volbu jedné úrovně, kromě toho i IČZ, dobu platnosti licence apod., uživatel nic z toho už nemůže (ale také nemusí) ovlivňovat.

 • Nastavení cest

 • Dech32 potřebuje znát cesty, kterými se dostane k jednotlivým souborům na disku. Uživatel se o tyto cesty nemusí starat, pokud je speciálně neurčí, program si nastaví obvyklé hodnoty. Zde podá přehled o právě používaných cestách.
  Uživatel vynutí nastavení cest:
  a) editací dvojím poklemem v této tabulce
  b) pozorným zápisem (mimo Dech32) v souboru DECH32.INI
  c) uvedením v příkazové řádce.

 • Přehled souborů

 • Dech32 si pamatuje intrení tabulku souborů, s kterými operuje. Zde podá jednoduchý přehled. Červeně označené soubory nejsou přítomny - to ovšem nepředstavuje žádnou chybu, jde pouze o informaci.

 • Seznam lékařů

 • Seznam je užitečný zejména pro ambulance, které vykazují Vyžádanou péči, t.zn. uvádějí do účetních dokladů často identifikační údaje lékařů, kteří požadují vyšetření. Uživatel si může zavést seznam pro vlastní potřebu i s dvoupísmenovými zkratkami. Ty potom zapisuje do položky IČP na dokladu Vyžádané péče a program dosadí všechny hodnoty ze Seznamu.

 • Tarify Dopravy

 • Pro výpočet ceny dopravy platí obecně, avšak jen velmi teoreticky, tzv. Číselník Dopravy, vydávaný společně s ostatními číselníky. Nutno ovšem konstatovat, že v praxi je nepoužitelný pro svou nelogičnost a nedůslednou údržbu.
  Dech32 číselník Doprava eviduje, ale nepoužívá ho. Namísto něj spoléhá při výpočtu cen na soukromý číselník Tarify, který musí(!) vyplnit a udržovat sám uživatel. Při počáteční instalaci Dechu32 číselník Tarify neexistuje, resp. je prázdný. Jestliže chce uživatel pořizovat dopravní doklady (Návštěvní službu, Záchrannou službu, Zdravotní transport) a chce mít na dokladech nenulové výsledné ceny, musí do číselníku Tarify uvést hodnoty podle své smlouvy s tou či onou pojišťovnou. Částečným vodítkem může být pohled do oficiálního číselníku Doprava, rozhodující je však smlouva. V ní je uveden Kód dopravního výkonu (dvoumístný) a Příznak, jak je tento tento kód chápán z hlediska výpočtu. Dech32 připouští 3 možné příznaky:
  1) Paušál (jedná se o jakýkoliv paušál - na pacienta nebo na měsíc nebo i jinak nasmlouvaný.) Je-li ve smlouvě uveden, vyplňte položku CEN_PAU. Kdykoliv se v dokladu na řádku výkonu uvede příslušný kód, hodnota CEN_PAU se přičte do celkové ceny.
  2) Sazba za 1km v Kč Je-li úhrada příslušného kódu takto nasmlouvána, vyplňte položku CEM_KM. Program při výskytu tohoto kódu vynásobí hodnotu CEN_KM udaným počtem kilometrů a přičte do celkové ceny.
  3) Sazba za 1km v bodechJe-li úhrada příslušného kódu takto nasmlouvána, vyplňte položku CEM_BOD. Program při výskytu tohoto kódu vynásobí hodnotu CEN_BOD udaným počtem kilometrů, dále vynásobí cenou bodu příslušné pojišťovny a přičte do celkové ceny.

  Je obvyklé, že u každého kódu, který se vyskytuje ve Vašich dokladech, je nenulově vyplněn jen jeden ze tří tarifů. V principu je ovšem přípustné vyplnit i 2 (je-li to uvedeno ve smlouvě).

 • Informace o uživateli

 • Výběr z konfiguračních hodnot, které jsou nezbytné pro správné vyplnění faktury. Kromě toho se používají při dalších příležitostech, zejména tisku formulářů.

 • Cena bodu pojišťovny

 • V seznamu pojištoven je možné upravit cenu bodu a kapitační jednotku u každé pojišťovny. Kromě toho je možné upravit adresu a další atributy pobočky, které se zasílají faktury a a dávky.
  Tato funkce je identická i s prohlížením číselníku Zdravotních pojišťoven v oddílu
  Číselníky

 • Profylaxe

 • Pokud dojde z nějakého důvodu k havárii harware, systému nebo dat, může být někdy průvodním jevem poškození některého souboru. Profylaxe je proces, který prohlédne soubor z hlediska možného poškození a pokusí se některé opravitelné chyby napravit. Profylaxe je součástí obecné rolety, na tomto místě ji lze volat pro registrované soubory programu Dech32. V tabulce jsou k profylaxi připraveny především databáze (jsou to soubory s extenzí .DBF).

  Zvolenou databázi celou prozkoumá a upozorní (volitelně i napraví) případné fyzické i logické chyby. V rejsříku této profylaxe je upozornění na:
  1) Záznamy ke zrušení (deleted) - fyzicky jsou správně, ale byly někdy uživatelem 'smazány', tj. označeny za neplatné. Fyzicky se zruší po stisku 'Vyčistit'. (Není nutné se jich zbavovat, nijak nevadí.)
  2) Prázdné záznamy (mohou se někdy objevit v havarovaných stavech)
  3) Záznamy obsahující bitové nuly (havarovaný stav, ne ovšem nutně k odstranění)
  4) Záznamy s vadným typem (havarovaný stav, doporučuje se odstranit)
  5) Záznamy s vadným datem (zřídka, je možné je ručně opravit, neměly by zůstávat). Pokud databáze vykazuje nějaké chyby, je možné je opravit nebo zmírnit tlačítky:
  'Vyčistit' - fyzicky zničí záznamy označené jako neplatné.
  'Opravit' - napraví, co může a vyčistí.
  'Ukázka chyb' - ukáže ve vedlejší roletě vadné a neplatné záznamy.
  'Index' - vynutí nový index (=uspořádání).

  V nabídce profylaxe jsou také textové soubory, jejich 'profylaxe' je dostupná pouze prostřednictvím zobrazovacího editoru, t.zn., že je možné do nich zapisovat. Nelze však doporučit méně zkušeným uživatelům, kteří si v tomto případě nejsou jistí.
  Textové soubory jsou v této nabídce všechny, které nemají extenzi .DBF.

 • Profylaxe dávky

 • Profylaxe všech dávek

 • Heslo

 • Data z Dositechu

 • Protože Dech32 nahrazuje starší programy Themis, je vhodné už hotová data z programu Dositech transformovat do nového prostředí. Transformace provede kopii starších dat do podadresáře \DATA v novém rozhraní.
  Původní data zůstanou nedotčena !
  Program se zeptá, pokud byste touto operací chtěli přepsat už existující data z Dechu32.

 • Data z Dositoru

 • Protože Dech32 nahrazuje starší programy Themis, je vhodné už hotová data z programu Dositor transformovat do nového prostředí. Transformace provede kopii starších dat do podadresáře \DATA v novém rozhraní.
  Původní data zůstanou nedotčena !
  Program se zeptá, pokud byste touto operací chtěli přepsat už existující data z Dechu32.

 • Data z Obolusu

 • Protože Dech32 nahrazuje starší programy Themis, je vhodné už hotová data z programu Obolus transformovat do nového prostředí. Transformace provede kopii starších dat do podadresáře \DATA v novém rozhraní.
  Původní data zůstanou nedotčena !
  Program se zeptá, pokud byste touto operací chtěli přepsat už existující data z Dechu32.

  Universal

 • Zpracování Database

 • Zpracování Textu

 • Pohled na obrázek (BMP)

 • Transformace češtiny v souboru

 • Label (návěští) diskety

  Label je systémovou součástí každého disku a lze ho obecně nastavit externě: v DOSu příkazem LABEL; ve Windows Kliknutím na příslušný disk - Vlastnosti. V českých systémech se nazývá Návěští nebo Jmenovka. To platí jak pro pevný disk, tak pro disketu.
  Pro program Dech32 nemá význam. Zdravotní pojišťovny však vyžadují, aby jako label předávaných disket bylo uvedeno IČZ uživatele. Při vytváření diskety Dech32 dosazuje label samozřejmě automaticky, zde je možno "ručně" opravovat apod.

 • Informace o počítači

 • Provede se systémové volání, které v roletě zobrazí nejdůležitější informace o počítači. Tuto funkci lze volat i externě z příkazové řádky a argumentem -PCINFO. (Např. Dech32 -PCINFO).

 • Poštovní směrovcí čísla

 • Seznam poštovních směrovacích čísel není živorně důležitý pro Dech32, je zde pouze jako praktická pomůcka každodenního úřadování. V roletě je možno vyhledávat pomocí CTRL F nebo pravého kliknutí. Pokud se hledá určité PSČ, musí se vyplnit všech 5 cifer.

  Databáze XPSC.DBF, ve které je seznam umístěn, je produktem spol. Themis a nachází se volně na instalačním CD (nikoliv na disketě) nebo jako součást standardního souboru Dech32ic.exe (instalátor Dech32 + číselníků, viz. Instalace.). Sám o sobě je bezcenný, je viditelný pouze jako součást Dech32. Pro správnou funkci musí být umístěn v podadresáři \CIS, nebo alternativně ve stejném adresáři jako Dech32.exe.

  Systém

  Všechny nabídky, které naleznete v sekci Systém, pocházejí ze standardního prostředí Windows. Většinou je můžete dosáhnout také voláním z Start Menu Programs, zde je jejich výběr zařazen do pohotovější polohy, pokud je k práci potřebujete. Poklepnutím na některou z této nabídek se Dech32 pokusí aktivovat příslušnou součást systému Windows.

 • Kalkulačka

 • (Volání systémového programu CALC.EXE)

 • Datum a Čas

 • (Volání systémového programu CLOCK.EXE)

 • Textový editor

 • (Volání systémového souboru NOTEPAD.EXE)

 • Kreslení

 • (Volání systémového souboru PBRUSH.EXE)

 • Manager

 • (Volání systémového souboru WINFILE.EXE)

 • Příkazový řádek

 • (Volání systémového souboru CMD.EXE)

 • Explorer

 • (Volání systémového souboru EXPLORER.EXE)

 • Formátování diskety

 • (Volání systémového souboru FORMAT.COM)

 • Kontrola disku (chkdsk)

 • (Volání systémového souboru CHKDSK.EXE)

 • Task manager

 • (Volání systémového souboru TASKMGR.EXE)

 • CD Přehrávač

 • (Volání systémového souboru CDPLAYER.EXE)

 • Windows 32 Help

 • (Volání systémového souboru WINHLP32.EXE)

  Help (Pomoc)

  Základní help je uspořádán jako hypertext, podle standardů dokumentů HTM známých z internetovských prohlížečů. Celý text je uložen na disku v souboru Dech32.htm v základním adresáři. K jeho prohlížení je nezbytné mít správně v systému Windows instalován internetovský prohlížeč (nejčastěji Internet Explorer IE4 a pozdější nebo Netscape).
  Text je možné prohlížet, tisknout, prohledávat a jinak zpracovávat i externě mimo program Dech32.

  Exit

 • Exit

 • Ukončení programu. Téhož se dosáhne zakřížkováním hlavního okna nebo ALT F4 odkudkoliv.

 • Reset

 • Reset provede ukončení programu a jeho opětné nastartování. Akce uzavře všechny soubory a dceřinná okna a zavolá program od začátku tak, jak byl zavolán původně. Výsledek je tentýž, jako byste provedli uzavření programu Exitem (nebo zakřížkováním hlavního okna) a znovu program zavolali z příkazové řádky nebo z ikony - Reset je však zřejmě pohodlnější.

 • Reset bez příkazu

 • Obvykle proběhne stejná akce jako v normálním Resetu, pouze v případě, že byl původně program volán s argumenty příkazové řádky (volací klíče), tyto argumenty se ignorují.

 • Reset s příkazem

 • Vyvolá Reset s tím rozdílem, že se zeptá na novou příkazovou řádku. Tím dovolí předat nové volací klíče, které způsobí rozdílné chování programu podle přání uživatele.

 • Ukázka příkazové řádky

 • Informace pro uživatele, zda program byl volán s argumenty příkazové řádky a s jakými.

 • Možnosti příkazové řádky

 • Dech32 je možné volat s mnoha parametry čtené z příkazové řádky. Zde je seznam možných klíčů. Při jejich uvedení se vynutí trochu jiné chování programu, obvykle se používá pro externí vyvolání jen nějaké jeho části. Klíč v příkazové řádce je možné kromě uvedení na consoli také vložit v Resetu s příkazem. Zde jsou uvedeny možné klíče.
  -DW7 (background Windows7)
  NOINSTAL (V žádném případě nerozeběhne instalaci i kdyby k tomu byly důvody.)
  DELINDEX (Při startu smaže všechny registrované indexy a program si v běhu vytvoří nové.)
  AUTORUN_A (Vynutí instalaci z diskety)
  AUTORUN_CD (Vynutí instalaci z CD)
  -DXMAPPER (Vygeneruje mapper.dw7 pro Dosbox)
  -LABEL (Udělí libovolné Slovo jako label (návěští) disketě (např. Dech32 -LABEL=Slovo))
  -LABEL? (Zapíše label disku do souboru 'thlabel' (např. Dech32 -LABEL?=A))
  -CLIP (Zapíše řetězec do schránky (clipboardu))
  -WCLIP (Zapíše do souboru obsah schránky (clipboardu))
  -RCLIP (Přečte obsah souboru a umístí do schránky (clipboardu))
  -TPRINT (Provede tisk souboru s řídícími znaky, (viz. manuál) (Dech32 -TPRINT=soubor))
  -WINVER (Zapíše informaci o verzi Windows do souboru Dech32.win v aktuálním adresáři)
  -APPVER (Zapíše informaci o verzi programu do souboru Dech32.ver v aktuálním adresáři)
  -RENAME (Přejmenuje soubor)
  -RC_FILE (Vytvoří soubor $RC.TXT)
  -WAV (Přehraje zvukový záznam formátu wav (např. Dech32 -WAV=rossini.wav))
  -D8BEEP (Přehraje varovný zvuk pro Dositech)
  -CONSOLE (Simuluje consoli)
  -RTF (Zobrazí soubor RTF v editoru, např. (Dech32 -RTF=soubor[.rtf]))
  -RTFRC (Jako -RTF, ale zapíná funkci Clipboardu CFG 291 (předřazuje Rč.))
  -DBF (Zobrazí zvolenou databázi v roletě, např. (Dech32 -DBF=soubor.dbf))
  -HTM (Zobrazí zvolenou hypertextovou stránku, např. (Dech32 -HTM=soubor.htm))
  -DBFLW (Jako -DBF, databázi ale překládá z Latin2 do Windows1250)
  -CFG32 (Externě konfiguruje klíče (např. Dech32 -CFG32=210 konfiguruje SCALE_TISK))
  -PRNDEF (Externě konfiguruje jméno tiskárny)
  -FAK (Tiskne fakturu pro zdravotnické zařízení z externího souboru (Dositechu))
  -PRUVL (Tiskne průvodní list dávky z externího souboru)
  -PRUNR (Tiskne průvodní list jen k-té dávky ze souboru KDAVKA)
  -LIC (Pracuje s platnou licencí (např. Dech32 -LIC=1234567890123456))
  -FREE (Pracuje s volnou (free) licencí)
  -PRINT (Provede tisk libovolného souboru Soubor (např. Dech32 -PRINT=Soubor))
  -PCINFO (Ukáže informace o počítači a systému)
  -KDAVKA (Ukáže rozbor Kdavky např. Dech32 -KDAVKA=C:\Dositech\data6\kdavka.111)
  -RENCIS (Přejmenuje nevhodně pojmenovaný číselník, např. Dech32 -RENCIS=c:\dositech\cistxt\vykony.000)
  -PPNP (Přejmenuje soubor PPNP.TXT na PPNP_MMRR_MMRR.txt např. Dech32 -PPNP=_0113_1213)
  -NTPDFACE (Nastavi vzhled písma v Notepadu, např. Dech32 -NTPDFACE=Courier)
  -NTPDGFC (Zapíše nastavení písma Notepadu do souboru Dech32.npf v aktuálním adresáři)
  -ICON7 (Vytvoří spouštěcí ikonu Dositechu)
  -EDIT (Pro Dositech volá externí Editor, jeho cesta je v dositechdositech.edi)
  DISPLAY (Testovací - tiskárna je orientačně přesměrovaná na display)
  DESTROY (Testovací - při zavírání Getu místo zavření volá sám sebe)
  NOSTAMP (Testovací - při zápisu nerazítkuje indexy)
  ENGSORT (Testovací - sortuje podle anglicke abecedy)
  HEAP (Testovací - alokace všech pamětí pomocí GlobalAlloc)

  Appendix 1 (Seznam všech souborů)

  Seznam všech souborů, s kterými Dech32 standardně pracuje:

  Dech32.EXE (SERVER) Vlastní program
  Dech32.INI (PRIVAT) Inicializační soubor (nastavení cest)
  Dech32.LIC (PRIVAT) Licenční soubor
  Dech32.CFG (PRIVAT) Konfigurační soubor
  Dech32.LST (PRIVAT) Poslední hodnoty
  Dech32.HTM (SERVER) Uživatelský manuál
  DECH32DR.HTM (SERVER) Text Datového Rozhraní
  DATA7.DBF (DATA) Data pro zdravotní pojišťovny
  OBVOD.DBF (DATA) Kartotéka pacientů
  POJI.DBF (DATA) Seznam zdravotních pojišťoven
  KDAVKA.DBF (DATA) Záznamník vytvořených dávek
  BRIEF.DBF (PRIVAT) Seznam zkratek pro zrychlené pořizování
  TARIFY.DBF (PRIVAT) Tarify Dopravy
  AGREG.DBF (PRIVAT) Agregované výkony
  D32LIC._ (SERVER) Seznam licencí
  VYKONY.DBF (CIS) Číselník - Zdravotní výkony
  MKN10.DBF (CIS) Číselník - Mezinárodní klasifikace nemocí verze 10
  JDG4.DBF (CIS) Číselník - Mezinárodní klasifikace nemocí verze 10 v rozhrani JDG4
  ODBORN.DBF (CIS) Číselník - Smluvní odbornosti pracovišť
  DOPRAVA.DBF (CIS) Číselník - Doprava
  DRUHPOL.DBF (CIS) Číselník - Skupiny léčiv, PZT a stomatologických výrobků
  LEKY.DBF (CIS) Číselník - Hromadně vyráběné léčivé přípravky
  IVLP.DBF (CIS) Číselník - Individuálně připravované léčivé přípravky, výrobky transfuzních stanic a radiofarmaka
  PZT.DBF (CIS) Číselník - PZT - Prostředky zdravotnické techniky
  STOMAG.DBF (CIS) Číselník - Stomatologické výrobky
  DVYKON.DBF (CIS) Číselník - Cenová pásma
  KATEGPAC.DBF (CIS) Číselník - Kategorie pacienta
  DOPHOSP.DBF (CIS) Číselník - Doporučení hospitalizace
  UKLEC.DBF (CIS) Číselník - Ukončení léčení
  STOKZP.DBF (CIS) Číselník - Lokalizace
  STOMAGVY.DBF (CIS) Číselník - Výkony s povinnou lokalizací zubu
  LP_UKO.DBF (CIS) Číselník - Ukončení lázeňské péče
  LP_PRE.DBF (CIS) Číselník - Přerušení lázeňské péče
  LP_NAK.DBF (CIS) Číselník - Náklady lázeňské péče
  LP_IND.DBF (CIS) Číselník - Indikační skupiny lázeňské péče
  LP_TYP.DBF (CIS) Číselník - Typy lázeňské péče
  LP_KAT.DBF (CIS) Číselník - Kategorie ubytování
  UHRADY.DBF (CIS) Číselník - Náhrady za zdravotní péči
  CISELPOB.DBF (CIS) Číselník - Okresní pojišťovny VZP
  TYPSUB.DBF (CIS) Číselník - Typy smluvních subjektů
  CISKONST.DBF (CIS) Číselník - Konstanty
  VYDFOND.DBF (CIS) Číselník - Výdajové fondy
  OMEODB.DBF (CIS) Číselník - Preskripční omezení
  DDOKLVSE.DBF (CIS) Číselník - Druh dokladu a bonifikace
  VEKIND.DBF (CIS) Číselník - Věkové indexy - (neoficiální verze Themis)

  Appendix 2 (Přehled konfiguračních klíčů)

  Přehled konfiguračních klíčů:

  SPECIAL:   Specializace lékaře

  Uplatní se pouze v režimu Handy a Clever. Podle této proměnné se nastaví nabídka dokladů v Kartě pacienta. Každá specializace má svůj 'kmenový' doklad, který nelze zamknout (ostatní jsou volné). Většinou je to ambulantní doklad 98, hospitalizace, stomatologie, lékárny, výdejny, transport, optika a lázně mají zapojen svůj doklad. Podle Specializace se pak řídí mnoho dalších vlastností programu.
  KONC_ICP:   Koncovka IČP
  Koncové trojčíslí Identifikačního čísla IČZ (IČP) rozlišuje jednotlivé pracovníky daného Zdravotnického zařízení. Zapisuje se do do záhlaví dokladů a příslušný pracovník je za doklad odpovědný. (Pozn.: Do úvodní věty dávky dokladů se tato hodnota nezapisuje.)
  ODB_WARNING:   Omezení výkonu na odbornost
  Při vkládání kódů výkonů je program schopen přečíst ke každému výkonu případné omezení na odbornost z číselníku VYKONY. Při konfliktu může upozornit nebo nepovolit.
  VYBER_PAC:   Výběr pacienta podle Rč/Příjmení
  V MENU - Pacient - Kartotéka je možné vybírat pacienta samozřejmě podle Rodného čísla (číslice) i Příjmení (písmena). Hodnota VYBER_PAC určuje seřazení vždy při vstupu do rolety. (než se začne hledat).
  KDAVKA_PATH:   Cesta k souboru KDAVKA na disketě
  Vyhotovená Kdavka se standardně umísťuje na disketu pro předání zdravotní pojišťovně. Default je A:\, je možno nastavit jinou cestu (max. 7 znaků).
  VAR_SYMB:   Var.symb používat/nepoužívat
  Pro ZZ, která nepoužívají variabilní symbol lze vypnout všechny jeho výskyty, aby neobtěžoval při pořizování.
  LTPR_DEF:   Nejčastější typ skupiny léčiv
  Týká se zejména výdejen zdravotnického materiálu, které při pořizování spíše ocení automatické doplňování skupiny léčiv (3) nebo stomatologové (4).
  UCET_VSTUP:   Počáteční doklad pro Vkládání dat
  Klíč má význam jen pro Vkládání dat (t.j. přístup k dokladu zadáním čísla dávky a čísla dokladu). Doporučuje se začínat na posledním dokladu (na kterém se naposled přestalo pořizovat).
  KAPITACE:   Obsluha kapitace
  Pokud nemá pracovičtě nasmlouvanou kapitační platbu, lze ji vypnout, aby neobtěžovala při pořizování.
  FLOPPY:   Disková jednotka
  Standardně je A, pokud má ve Vašem počítači jiné (jednopísmenové) jméno, lze sem nastavit.
  USER_UKAZ:   Umístění informací o uživateli na základním okně
  PREHLED_SORT:   Uspořádání Přehledu dávek
  UCTHLED_SORT:   Uspořádání účtů v Přehledu dávek
  PRUVODKA:   Tisk Průvodního listu dávky
  Standardně se tisknou základní údaje povinné pro Průvodku dávky. Další volby navíc připojí tisk dalších údajů lépe popisujících průvodku: 1) Celkovou sumu za body a Kč + cena bodu příslušné pojišťovny 2) Údaje o lékaři předávajícím dávku (menším písmem) 3) Copyright programu Dech32 (drobným písmem)
  KDAV_MEMO:   Archivovat všechny vytvořené KDAVKY/nearchivovat.
  Pokud je klíč zapnut, program provede kopii vytvořené KDAVKY do adresáře KDAVKY kdykoliv kopíruje nějakou Kdavku na disketu nebo odesílá e-mailem. Tato archivace není nutná, podklady pro všechny Kdavky jsou stejně uloženy v hlavním souboru DATA.
  STYL_JMEN:   Styl zápisu vlastních jmen
  Při vkládání jmen do Kartotéky pacientů se program řídí tímto nastavením a ukládá je podle nastavené šablony. Řídí také vyhledávání v Kartotéce. Přechod od jednoho stylu k druhému zařizuje funkce MENU - Pacient - Profylaxe Kartotéky. Pokud už v Kartotéce jsou záznamy, je Profylaxe pri změně STYL_JMEN nezbytná !
  UCET_START:   Počáteční číslo účtu v režimu HANDY
  Při automatickém vkládání dokladů pacientovi (režim HANDY a vyšší), program přiděluje automaticky čísla dokladů. Historicky začíná od hodnoty, která je zde uvedena.
  STOP_DEL:   Varování při zrušení záznamu
  Při nastavení tohoto klíče program varuje uživatele při pokusu o zrušení nějakého záznamu. Vypíše dialogové okno, s dotazem, zda opravdu zrušit. Je to ochrana proti překlepu. Uživatel, který si je jistý si může tuto ochranu vypnout.
  HOT_WRT:   Reakce na Hot-button při vkládání v režimu HANDY
  Je-li klíč vypnut, při stisknutí buttonu častého výkonu, léčivého přípravku, časté diagnózy se vybraný kód pouze přenese do vkládacího řádku, při zapnutém stavu se tento řádek, pokud má všechny potřebné informace, zároveň uloží.
  FILL_MAX:   Automatické navžení maximální úhrady z číselniku
  Při nastavení tohoto klíče program při vyplnění kódu prostředku (u poukazu na optickou nebo foniatricku pomůcku) resp. množství navrhne příslušnou požadovanou cenu ve výši maximální úhrady (pokud již nebyla vyplněna dříve).
  ZVUK:   Zvukové upozornění (u W98 a XP musí být zvuková karta)
  Každý počítač generuje alespoň jednoduché zvuky pomocí interního repoduktoru jako klasické pípnutí. Bohužel v některých systémech Win98 a WinXP je tato vlastnost nahrazená melodiemi zvukové karty. V tom případě se může Dech32 jevit buď jako tichý nebo naopak hraje dlouhé melodie na nevhodných místech. Nastavíte-li hodnotu Zvuk z karty, měl by se zvuk upravit alespoň na krátké pípnutím nebo ho můžete vypnout úplně (Žádné zvuky).
  KP_ADRES:   Zobrazovat na Kartě pacienta Adresu.
  KP_ODKUD:   Zobrazovat na Kartě pacienta Obvodního lékaře a zaměstnání.
  98_AMB:   Pořizovat Amblulantní doklady
  81_AMZ:   Pořizovat Ambulantní stomat. doklady
  99_HOS:   Pořizovat Hospitalizační doklady
  82_HOZ:   Pořizovat Hospitalizační stomat. doklady
  05_NEP:   Pořizovat Nepravidelnou péči
  90_OSE:   Pořizovat Vyžádanou péči
  10_REC:   Pořizovat Recepty
  12_BRY:   Pořizovat Optické pomůcky
  13_ORT:   Pořizovat Ortopedické pomůcky
  14_FON:   Pořizovat Foniatrické pomůcky
  16_LAZ:   Pořizovat Lázeňskou péči
  34_TRA:   Pořizovat Transport
  36_NAV:   Pořizovat Návštěvní službu
  37_ZAH:   Pořizovat Záchrannou službu
  USER_JMENO:   Jméno uživatele programu
  USER_INFO:   Doplňkové informace o uživateli
  USER_ADRES:   Adresa uživatele
  USER_ADRE_:   Adresa uživatele (rozšířená)
  USER_UCET:   Účet uživatele u banky (pro tisk faktury)
  USER_BANKA:   Banka uživatele (pro tisk faktury)
  USER_BANKO:   Kód banky uživatele (pro tisk faktury)
  USER_ICO:   IČO (pro tisk faktury)
  FAK_SPLAT:   Po kolika dnech od vystavení je splatná faktura
  FAK_DAV:   Hlavička faktury za dávky
  FAK_OBD:   Hlavička faktury za období
  CZ_MENU:   Menu s českou diakritikou
  PISMO:   Velikost písma
  PISMO_TISK:   Velikost písma na tiskárně
  DLG_MEZERA:   Řádkování dialogového okna
  DLG_ENTER:   Po vyplnění přechod na další řádek
  DLG_BLUE:   Výchozí hodnota "modrého" režimu ve vkládacím poli
  WHEEL_RATE:   Rychlost pohybu kolečka na myši
  REAL_BAR:   Metodické záhlaví rolety/skutečné
  TMP_LIFE:   Počet dní, kdy jsou dostupné dočasné soubory.
  Počet dní, po který jsou k disposici dočasné soubory v adresáři TMP. Standardní hodnota je 2. Nedoporučuje se tuto hodnotu měnit!! (0 znamená, že jsou k dispozici stále)
  DLG_END:   Způsob přechodu na konec ve vkládacím poli
  SCALE_TISK:   Zvětšování a zmenšování výstupu na tiskárnu.
  Udává projekční zvětšení (zmenšení) jakéhokoliv tisku na tiskárnu. Standardní hodnota je 1.00, menší číslo znamená zmenšení, větší hodnota zvětšení.
  SCX_TISK:   Vodorovné posunutí výstupu na tiskárnu.
  Udává posun jakéhokoliv tisku na tiskárnu vlevo nebo vpravo Záporné hodnoty znamenají posun doleva. Údaj je desetinné číslo v milimetrech. Buďte opatrní: Tento klíč je nadřazen každému tisku a přepočítá i konfigurované souřadnice všech formulářů!
  SCY_TISK:   Svislé posunutí výstupu na tiskárnu.
  Udává posun jakéhokoliv tisku na tiskárnu nahoru nebo dolů Záporné hodnoty znamenají posun nahoru. Údaj je desetinné číslo v milimetrech. Buďte opatrní: Tento klíč je nadřazen každému tisku a přepočítá i konfigurované souřadnice všech formulářů!
  PRN_JMENO:   Jméno tiskárny (jiné než default - jen výjimečně !)
  RTF_PAGERX:   Projekce šířky stránky Wordpadu na tiskárnu
  Při tisku z textového editoru (DechPadu) lze touto hodnotou ovlivnit rozměry výřezu papíru, do kterého se umísťuje text. Při hodnotách se text začne "lámat" na více řádků (RTF_PAGERX) nebo bloků (RTF_PAGERY)
  RTF_PAGERY:   Projekce výšky stránky Wordpadu na tiskárnu
  Při tisku z textového editoru (DechPadu) lze touto hodnotou ovlivnit rozměry výřezu papíru, do kterého se umísťuje text. Při hodnotách se text začne "lámat" na více řádků (RTF_PAGERX) nebo bloků (RTF_PAGERY)
  RTF_DROBNE:   Velikost písmav DechPadu - drobné
  RTF_MALE:   Velikost písmav DechPadu - malé
  RTF_NORMAL:   Velikost písmav DechPadu - normální
  RTF_VELKE:   Velikost písmav DechPadu - velké
  RTF_OBRI:   Velikost písmav DechPadu - obrovské
  RTF_0_TYP:   Typ písma na startu
  RTF_PMACRO:   Povoleno/zakázáno rozvinutí makra
  RTF_0_SIZE:   Velikost písma na startu
  RTF_0_CURS:   Velikost písma na startu
  RTF_CLIP:   Funkce Clipboardu (předřazení Rč.)
  Při zapnutém stavu předřadí každému textu načtenému do Clipboardu (schránky) navíc Rodné číslo a jednu mezeru.
  V_CTRL_F1:   Výkon na klávesu CTRL F1
  Kávesy CTRL F1 - F10 jsou při pořizování kódu výkonu určeny pro rychlé dosazení častého kódu. Zde je možno zavést seznam vlastních 10ti častých výkonů.
  D_CTRL_F1:   Diagnóza na klávesu CTRL F1
  Kávesy CTRL F1 - F10 jsou při pořizování kódu diagnózy určeny pro rychlé dosazení častého kódu. Zde je možno zavést seznam vlastních 10ti častých diagnóz.
  L_CTRL_F1:   Lék na klávesu CTRL F1
  Kávesy CTRL F1 - F10 jsou při pořizování kódu léků určeny pro rychlé dosazení častého kódu. Zde je možno zavést seznam vlastních 10ti častých léků.
  P_CTRL_F1:   PZT na klávesu CTRL F1
  Kávesy CTRL F1 - F10 jsou při pořizování kódu zdrav. materiálu určeny pro rychlé dosazení častého kódu. Zde je možno zavést seznam vlastních 10ti častých kódů zdravotnického materiálu.
  O_CTRL_F1:   Odbornost na klávesu CTRL F1
  Kávesy CTRL F1 - F10 jsou při pořizování odbornosti pro rychlé dosazení častého kódu. Zde je možno zavést seznam vlastních 10ti častých odborností.
  I_CTRL_F1:   Disp. sk. na klávesu CTRL F1
  Kávesy CTRL F1 - F10 jsou při zápisu disensární skupiny určeny pro rychlé dosazení častého kódu. Zde je možno zavést seznam vlastních 10ti častých dispensárních skupin.
  C_CTRL_F1:   IČP na klávesu CTRL F1
  S_CTRL_F1:   SPZ na klávesu CTRL F1
  Skupina klíčů LST_ a DEF_:   Nápověda naposledy zapsaných nebo předdefinovaných kódů
  U některých položek při pořizování dokladů je možné nastavit automatické dosazení naposledy zapsané hodnoty nebo nějaké pevné hodnoty (DEF_...) při stisku Enter na prázdné pole. Slouží pro zrychlení zápisu v případě častého opakování. Týká se klíčů ODB (Odbornost), DIA (Diagnóza), ICP (IČP), KOV (Kód výkonu), KOL (Kód léku), KOT (Kód dopravy), VAR (Variabilní symbol), ODK (Odkud), KAM (Kam), SPZ (Státní poznávací značka), KVA (Kvadrant), ZUB (Zub), DAT (obecně datum).
  FF00__NAZ:   Název
  FF00__DOL:   Posun vše dolu
  FF00__VPR:   Posun vše vpravo
  FF00X_ROD:   x Rodné číslo
  FF00Y_ROD:   y Rodné číslo
  FF00X_JME:   x Jméno
  FF00Y_JME:   y Jméno
  FF00X_PRI:   x Příjmeni
  FF00Y_PRI:   y Příjmeni
  FF00X_POJ:   x Pojišťovna
  FF00Y_POJ:   y Pojišťovna
  FF00X_ULI:   x Adresa
  FF00Y_ULI:   y Adresa
  FF00X_OBE:   x Obec
  FF00Y_OBE:   y Obec
  FF00X_DIA:   x Diagnóza
  FF00Y_DIA:   y Diagnóza
  FF00X_ZAM:   x Zaměstnavatel
  FF00Y_ZAM:   y Zaměstnavatel
  FF00X_POV:   x Zaměstnání
  FF00Y_POV:   y Zaměstnání
  FF00X_NES:   x Neschopen
  FF00Y_NES:   y Neschopen
  FF00X_ICZ:   x IČZ
  FF00Y_ICZ:   y IČZ
  FF00X_ODB:   x Odbornost
  FF00Y_ODB:   y Odbornost
  FF00X_SIG:   x Podpis
  FF00Y_SIG:   y Podpis
  FF00X_DAT:   x Datum
  FF00Y_DAT:   y Datum
  FF01__NAZ:   Název
  FF01__DOL:   Posun vše dolu
  FF01__VPR:   Posun vše vpravo
  FF01X_ROD:   x Rodné číslo
  FF01Y_ROD:   y Rodné číslo
  FF01X_JME:   x Jméno
  FF01Y_JME:   y Jméno
  FF01X_PRI:   x Příjmeni
  FF01Y_PRI:   y Příjmeni
  FF01X_POJ:   x Pojišťovna
  FF01Y_POJ:   y Pojišťovna
  FF01X_ULI:   x Adresa
  FF01Y_ULI:   y Adresa
  FF01X_OBE:   x Obec
  FF01Y_OBE:   y Obec
  FF01X_DIA:   x Diagnóza
  FF01Y_DIA:   y Diagnóza
  FF01X_ZAM:   x Zaměstnavatel
  FF01Y_ZAM:   y Zaměstnavatel
  FF01X_POV:   x Zaměstnání
  FF01Y_POV:   y Zaměstnání
  FF01X_NES:   x Neschopen
  FF01Y_NES:   y Neschopen
  FF01X_ICZ:   x IČZ
  FF01Y_ICZ:   y IČZ
  FF01X_ODB:   x Odbornost
  FF01Y_ODB:   y Odbornost
  FF01X_SIG:   x Podpis
  FF01Y_SIG:   y Podpis
  FF01X_DAT:   x Datum
  FF01Y_DAT:   y Datum