OBOLUS

 • Download    (Program a součásti si můžete přímo zkopírovat)
 • Jak program používat
 • Technická data
 • Ceny
 • Aktuální stav (ver. 8.36)

  Program OBOLUS je určen především pro ordinace, v kterých se hodí používat počítač přímo za provozu ambulance. Zejména pro praktické lékaře, pediatry, ženské lékaře, chirurgy, ortopedy, ORL, stomatology, psychiatry, rentgenology, dermatovenerology, internisty, oční lékaře, nemocnice a léčebná zařízení, dopravní službu, rehabilitační pracoviště atd. Slouží především ke všem zápisům o nemoci a léčení, souběžně s evidencí a účtováním výkonů pojišťovnám a vykazováním statistik. Je sestaven podle aktuálních požadavků lékařů, s ohledem na vyhlášky o zdravotním pojištění a přísnými nároky na komunikaci s pojišťovnami.

  V medicínské části se opírá o zpracování kompletní dokumentace léčení. Kromě pevně zavedených záznamů o léčení umožňuje lékařům pracovat s vlastními nástroji (tabulkami, častými texty a výkony, magistraliter, číselníky, atd.).

  V pojišťovací části striktně dodržuje přesné postupy podle metodik VZP. Podporuje vykazovaní ambulantních, hospitalizačních a stomatologických dávek, dávek nepravidelné a vyžádané péče, kapitace a návštěvní služby. Dávky je možno opravovat, analyzovat, optimalizovat a korigovat podle smlouvy s pojišťovnou.

  Vychází z minimálních požadavků na typ a výkonnost počítače, běží v prostředí DOS, Windows 95/98/NT, nebo v síti. Je nezávislý na typu počítačové sítě. Chrání data před zneužitím, je odolný proti laickému nebo nepozornému zacházení. Užívání programu je zaručeno smlouvou s autory.

  Všichni uživatelé s licencí si zde mohou zkopírovat program OBOLUS nebo jeho součásti.

  Download

 • Obolus - nesíťová verze programu Download (Zip soubor, 448kB)
 • Stáhne se soubor "oostra.zip" obsahující OBOLUS.EXE. Můžete uložit kamkoliv, nejlépe přímo do \OBOLUS (pak už ho nebudete muset nikam kopírovat). Pomocí PKUNZIP rozbalte a zkopírujte do adresáře \OBOLUS! Ve Windows stačí na ikonu staženého souboru poklepat 2x levým tlačítkem myši nebo 1x pravým tlačítkem a zvolit "Extrahovat vše" - soubor se rozvine standardními nástroji Windows.
 • Obolus - síťová verze programu Download (Zip soubor, 456kB)
 • Stáhne se soubor "net.zip" obsahující OBOLUS.EXE. Můžete uložit kamkoliv, nejlépe přímo do \OBOLUS (pak už ho nebudete muset nikam kopírovat). Pomocí PKUNZIP rozbalte a zkopírujte do adresáře \OBOLUS! Ve Windows stačí na ikonu staženého souboru poklepat 2x levým tlačítkem myši nebo 1x pravým tlačítkem a zvolit "Extrahovat vše" - soubor se rozvine standardními nástroji Windows. (Pro správnou síťovou funkci musí být OBOLUS.EXE nastaven na "read only", (attrib +R obolus.exe))
 • Obolus - demoverze Download (Zip-exe soubor, 864kB)
 • Stáhne se soubor "obo_demo.exe" obsahující instalační soubory. Můžete uložit kamkoliv, nejlépe přímo do \OBOLUS. Soubor spusťte, rozvinou se instalační soubory. (Ve Windows stačí na ikonu staženého souboru poklepat 2x levým tlačítkem myši). Po rozvinutí spusťte INSTAL.EXE.
 • Manuál Download (Zip-exe soubor, 95kB)
 • Stáhne se soubor "obo_man.exe" obsahující obo_man.htm. Můžete uložit kamkoliv, Soubor spusťte, sám se rozvine. (Ve Windows stačí na ikonu staženého souboru poklepat 2x levým tlačítkem myši). Po rozvinutí čtěte např. pomocí internetovského prohlížeče.
 • Číselníky Download (Zip soubor, 2.9MB)
 • Stáhne se soubor "sazeb.zip" obsahující kompletní číselníky VZP ve formě DBF/NDX vhodné přímo pro Obolus. Můžete uložit kamkoliv, nejlépe přímo do \OBOLUS\SAZEB (z tohoto adresář obolus standardně číselníky čte). Soubor rozviňte pomocí PKUNZIP. Ve Windows stačí na ikonu staženého souboru poklepat 2x levým tlačítkem myši nebo 1x pravým tlačítkem a zvolit "Extrahovat vše" - soubor se rozvine standardními nástroji Windows.

  Ceník
                                
  Ceník licencí OBOLUS (ceny včetně 21%DPH):
  Instalace pro jednoho uživatele 10 600,-
  Příplatek za každou stanici v síti 2 400,-
  Zásilka aktuálních číselníků + inovace programu 300,-
  Limitovaný roční pronájem 3 200,-

  Ceny jsou uvedeny včetně 21%DPH! Od 1.5.2008 jsme se totiž bohužel stali plátci DPH, za což se omlouváme, ale byli jsme k tomu donuceni. (vysvětlení)

  .........................................................................................................

  Program Obolus provozují zdravotnická zařízení na základě smlouvy s autory ze společnosti Themis s níž získávají licenci k užívání. Autoři v ní ručí za funkci programu "Shromažďování zdravotnických údajů potřebných k vyhotovení individuálních účtů pro ZP ČR a jejich přenos podle Datového rozhraní VZP ČR". Záruka se též vztahuje na provoz celého programu v definovaném prostředí. Úpravy medicínské části programu jsou k dispozici zdarma a jsou dostupné na Internetu všem licencovaným uživatelům. Případné úpravy vyvolané změnou zákona se účtují dle smlouvy do 7% celkové ceny.
  Uživatelé mohou uzavřít smlouvu na 1 rok, tzv. Roční pronájem bez zaváděcího poplatku s automatickým čtvrtletním zasíláním inovované verze a číselníků. Spokojený uživatel může potom každý rok kontinuálně obnovit pronájem podle vlastního uvážení.
  Uživatelé, kteří přecházejí na OBOLUS z Dositechu nebo Dositoru, mají licenční poplatek za instalaci nižší o cenu předchozího programu (netýká se pronájmu). Uživatelům, kteří přecházejí na OBOLUS z úplně jiného programu se pokusí autoři transformovat předchozí data.
  Demonstrační verze, kterou zasílají autoři zájemcům a která je volně k disposici na internetové stráce, je prakticky celý program pouze s omezeným počtem pacientů v kartotéce a zamčenou aktualizací číselníků.

  .........................................................................................................

  Technická data:

  Obolus je vytvořen v jazyce C++, lze ho proto provozovat prakticky na všech počítačích i na starších modelech 386 nebo 486. Vyžaduje operační systém DOS 5.0 a vyšší nebo všechny verze Windows - 3.1/95/98/NT. Instaluje se z jediné diskety 3.5'', pokud obsahuje i kompletní číselníky, jsou to diskety dvě. Na pevném disku zabírá obvykle 20 - 30MB, z toho 10MB jsou číselníky, 10MB data za několik let a 10 a více MB případný svazek osobních listů, pokud si je uživatel píše. Data za 2 roky běžného provozu se zabírají při záloze jednu disketu ve stlačené formě. Všechny datové struktury jsou přímo ve standardním mezinárodním formátu DBF. Texty, které z programu vystupují nejsou v grafickém formátu, pro tisk českých znaků je třeba, aby tiskárna měla vlastní český adaptér (eprom nebo download). Obvykle se nedoporučuje laserová tiskárna v ambulanci pro omezenou schopnost přijímat formulář receptu, rovněž je nevhodná tiskárna, která je určena výlučně na grafický tisk pod systémem Windows. V síťovém provozu jsou všechna data a číselníky umístěny na serveru, k nim se mohou připojit i bezdiskové stanice. Obolus je nezávislý na typu sítě, obvykle se doporučuje Novell, Lantastic nebo Windows.

  Jak se program užívá :

 • Jádrem je kartotéka s rychlým vyhledáním pacienta podle příjmení nebo rodného čísla. Na monitoru jsou tak ihned dostupné údaje přímo při pohovoru s pacientem. Zejméma texty z osobního listu, anamnéza (obojí volitelně), momentální diagnóza a účet, historie ošetřování, upozornění na zvláštnosti, ... .

 • Po rozhodnutí o léčbě může následovat okamžitý tisk receptu - osobního receptu u chroniků, výběrem z častých Rc. nebo zápisem léku s podporou zkratek.

 • Zápis jakéhokoliv jiného poukazu nebo žádanky podle zvyklostí ordinace.

 • Zápis zprávy do osobního listu s výběrem makrotextu, zkratek, razítek, přenosem textu apod.

 • Následuje zápis výkonů pro pojišťovny i v případě kapitovaných a nepravidelných pacientů - zrychleně podle častých výkonů nebo i zápis agregací s výkazem ZUM - vše na jediné tlačítko. Zápis je on-line chráněn vzhledem k číselníkům, kapitaci a jiným předpisům VZP.

 • Do účtu se event. zapisují léky (s automatickým výpočtem max. úhrady), ostatní dg., náhrady ... . Dále si lékař poznamenává na kdy je pacient pozván, do kdy je neschopen, dispenzární údaje, očkování, plánovaná vyšetření apod.

 • Po skončení dne lze zopakovat průběh dne, doplnit či poopravit všechny zápisy a připravit další den, provést přeobjednání, hromadné zvaní, prohlédnout denní statistiku výkonů, prevencí, předepsaných léků apod. Před vypnutím počítače se všechna data mohou zálohovat.

 • Kdykoliv na konci nějakého období lékař uzavře jediným povelem účty, program připraví dávky pro pojišťovny, nahraje na diskety s průvodním listem, umožňuje i slučování několika dávek, diskety před nahrávkou vyčistí. Vypočítá faktury (i pro kapitaci) a vytiskne.

 • Při nesrovnalostech v příslušnosti pojištěnců, rodných čísel, neoprávněných výkonů apod. je možno snadno se ke každému účtu i dávce vracet, opravovat, přenášet účty jiným pojišťovnám, vytvářet opravné dávky atd.

 • Na konci roku nebo kdykoliv průběžně vypočítá všechny potřebné statistiky, např. počet ošetření (vzhledem k diagnózam, pojišťovnám, období, minutáži...) počet výkonů, vydaných a předepsaných léků, jízd, bodů, financí.

 • Program obsahuje všechny číselníky VZP, zajišťuje jejich čtvrtletní aktualizaci přímo ze zdrojové diskety VZP (pro zdravotníky zdarma k dispozici na pobočkách VZP) a umožňuje vytváření vlastních číselníků smluvních položek a častých záznamů.

 • V případě, že lékař pracuje na několika místech, je možný přenos dat na jiný počítač, je možné rozdělit kartotéku podle spádových oblastí, na jednom programu (pracovišti) může pracovat více nezávislých lékařů, atd. Rovněž v jednoduché síti lékař - sestra je snadné si posílat přípravné záznamy, stav v čekárně apod.

 • OBOLUS lze naklíčovat na provoz v různých typech ordinací:
    
     
  A Obecná ambulance
  P Pediatr
  G Gynekolog
  R Rentgenolog
  Z Stomatolog
  C Pracoviště cytologie
  I Asistovaná reprodukce
  H Hospitalizace

  Aktualní stav:

  Poslední verze 8.36 z 3. ledna 2022.

    
         
  Poslední změny:
  8.36 (3.1.2022) Jen kosmetická úprava týkající se zobrazení číselníku PZT.

    
         
  Poslední změny:
  8.35 (2.7.2018) Přízpůsoben výstup do Kdavky podle prodloužené výkonové věty (Fyzická změna Datového rozhraní k 1.7.2018).

    
         
  Poslední změny:
  8.32 (12.10.2016) Do ZUM možnost vkládat příznaky Z D T C B X ve zvláštní položce.

  8.31 (11.1.2016) Automatický přechod na verzi rozhraní 6.2.30

  8.30 (16.6.2015) Dovoluje zapsat Kód diagnózy nebo Kód léku i když není obsažen v číselníku. Při kontrole na nesoulad upozorní, ale na vlastní odpovědnost ho uživatel může zapsat stiskem CTRL_A.

  8.29 (16.12.2014) Dovoluje zapsat Rodné číslo (číslo pojištěnce) i když neodpovídá metodice. Při kontrole na nesoulad upozorní, ale na vlastní odpovědnost ho uživatel může zapsat stiskem CTRL_A.
  Dovoluje zapsat Kód výkonu, který není v číselníku. Je to pro případ, kdy menší pojišťovny občas proplácejí vlastní kódy. Při kontrole na nesoulad upozorní, ale na vlastní odpovědnost ho uživatel může zapsat stiskem CTRL_A. Kód se zapíše s nulovou bodovou hodnotou a uživate může doufat, že mu ho pojišťovna proplatí podle jejích vlastních sazebníků.
  V síťové verzi je nová funkce MENU>Obsluha>Profylaxe>Otevření všech zámků, která zruší všechny zamčené soubory na síti (zejména osobních listů), takže jsou dostupné komukoliv na síti.
  Pro uživatele pod Win7/8 zaveden nový klíč MENU>Obsluha>Konfigurace>Windows 7/8>Mapa kláves pro případ, že si systém Windows přivlastní některé kombinace kláves, které pak mají jinou funkci než v Obolusu. K správné funkci tohoto nastavení je třeba přítomnosti Dech32 ver. 1.47 a vyšší.

  8.28 (7.10.2014) Automaticky dosazuje Verzi Datového rozhraní 6.2.28

  8.27 (12.03.2014) Upraveny komunikace s externím diskem (flash-disk).

  8.26 (28.12.2013) Verze je upravena tak, aby od 15.1.2014 generovala číslo Datového rozhraní 6.2.24, což VZP požaduje od 1.1.2014. V případě pochybností nebo další změny je toto číslo samozřejmě možné nadále upravit.
  V síťové verzi ošetřena komunikace s tiskárnou pod Win7/8.

  8.25 (8.9.2013) Verze je upravena tak, aby generovala číslo Datového rozhraní 6.2.23, což VZP požaduje od 1.10.2013. V případě pochybností nebo další změny je toto číslo samozřejmě možné nadále upravit.
  V MENU>Obsluha>Konfigurace jsme přidali položky Windows7/8, kde je možné modifikovat některé hodnoty zobrazení a procesoru v případě běhu pod Windows7/8. V souvislosti s tím je možné použít paralelně upravenou verzi driveru Dech32 (ver. 1.44).
  S provozem pod Win7/8 souvisí i nová poloha klíče MENU>Obsluha>Konfigurace>Inicializační kontrola, tuto kontrolu je možné nyní u tomto režimu vypnout, pokud zdržuje. V případě pádu systému je potom možné namísto ní provést MENU>Obsluha>Profylaxe.

  8.24 (2.5.2012) Ze zpráv z posledního dubnového týdne je zřejmé, jaké změny Datového rozhraní nyní VZP požaduje. Skutečně se prodloužil údaj při vykazování ZUM/ZULP o diagnózu zvláštních léků (zvlášť drahých). Do záhlaví KDAVKy jako verze Datového rozhraní se ustálil údaj "6.2.20".
  Protože tato položka zvaná "Verze DR" nebo "DVDR" je zdrojem mnoha nedorozumnění a do budoucna se dají očekávat další těžkosti, zavedli jsme v MENU>Účtování>Verze rozhraní do dávky funkci, která dovolí pružně tento údaj upravit kdykoliv, kdy si VZP umane vyhlásit jiný. V těchto případech nebude většinou nutné inovovat celý program OBOLUS a stačí toto číslo přepsat podle potřeby.

  Rozšíření záznamu ZUM/ZULP o diagnózu se týká jen výjimečných případů. Pokud lék se zvláštním režimem chcete vykázat, ve formuláři ZUM před uložením můžete stisknout klávesu Z, která Vám otevře možnost lék jako zvláštní označit. V tom případě se k němu automaticky dosadí Hlavní diagnóza. Většinou k tomu ovšem nedojde a "starý" formulář se uloží klávesou A jako dříve.

  Instalace poslední verze je nezávislá na stavu pořízených dat, to znamená, že je jedno, zda máte teprve připravená data před Meziúčty nebo už jste Meziúčty provedli nebo dokonce provedli Vytvoření dávky. Pro korektní KDAVKY za duben stačí nahrát Obolus 8.24 a s ním buďto provést Opakování dávky anebo provést Meziúčty, jak jste zvyklí - je to jedno, nový program si sám poradí, nemusíte nic nastavovat a bude se dosazovat Verze DR "6.2.20", což je momentálně nejčastěji akceptovaná hodnota, v případě potíží ji můžete pohodlně upravit.

  8.23 (11.4.2012) Druhý den v dubnu 2012 vydala VZP nový číselník LEKY (860), který je "překvapivě" v novém formátu (údaje o lécích jsou v jiném pořádku). V Obolusu z toho důvodu nefunguje stoprocentně funkce MENU>Číselníky>Aktualizace>Vlastní aktualizace. Základní údaje se sice načtou správně, některé vedlejší (např. UHR2) ale se správně nezobrazí. Ve verzi 8.23 je to ošetřeno a číselník se čte celý správně. (Kdo si aktualizuje číselníky ze stránky obolus.themis.cz, na žádný problém nenarazí).

  Tento jev ale ukazuje na zvýšenou pravděpodobnost, že Dodatek č. 19 k Datovému Rozhraní VZP, v němž je tato změna avizovaná, platí (Dodatek č. 19 přesto momentálně není na portálu VZP k dispozici). Součástí Dodatku je ale i nové pravidlo vykazování Dg. u ZUM/ZULP. O tomto pravidle víme, ale v chaosu změn není zřejmé, zda vstoupí v platnost.
  Upozorňujeme proto uživatele Obolusu, kteří vykazují ZUM/ZULP, že dubnovou (a pozdější) dávku by z důvodů této změny mohla VZP odmítnout. Pokud se skutečně ukáže, že změna platí, bude k dispozici novější verze Obolus (pravděpodobně 8.24), kde výstup dávek pro ZP příslušně upravíme. V tuto chvíli ale ponecháváme stávající stav beze změn, abychom entropii současného stavu zbytečně nezvyšovali.

  8.22 (3.4.2012) Změny ohlášené na 1.4.2012, které VZP avizovala koncem loňského roku se zřejmě nekonají (jednalo se o rozšíření formuláře ZUM/ZULP a rozšíření číselníku LEKY). Co se tedy týká divoké akce "Změna Datového Rozhraní", stačí odevzdávat dávky pojišťovnám pomocí Obolusu alespoň ver. 8.21.
  Ve verzi 8.22 jsme umožnili při vytváření dávek pro portál (FDAVKA) vložit rozšířené IČO, jak to někdy některé ZP požadují. V MENU>Formuláře>Faktury pro Portál najdete novou položku Doplněk IČO, kterou v případě požadavku ZP můžete nastavit na hodnotu "\00" nebo ji ponechat (jak to určuje datové rozhraní) prázdnou. (Používá se jen v případě konfliktu při odmítnutí dávky).
  8.21 (6.1.2012) Obolus přizpůsoben novému Datovému rozhraní z 1.1.2012
  Nové Datové rozhraní podstatným způsobem mění formát každé KDAVKy, kterou zdr. zařízení předávají účty pojišťovnám. Doklady z roku 2011 a starší se mohou předávat jen podle starého rozhraní, doklady z 1.1.2012 - 31.3.2012 v obou verzích (je to přechodné období), po 1.4.2012 už jen v novém. Obolus 8.21 pracuje už jen s novým rozhraním.
  Změna je pouze formálně technického rázu a lékaře v podstatě nemusí zajímat. Jisté je, že všichini uživatelé Obolusu musí na verzi 8.21 ev. pozdější přejít nejpozději v dubnu 2012. Změna se nijak nedotkne pořizovaných dat, a výměna programu může proběhnout kdykoliv bez problémů. Jedinou podmínkou změny je, že novým Obolusem byste neměli podávat pojišťovnám dávky z roku 2011 a dřívější.
  Pozn.: na 1.4.2012 je ohlášena další změna Datového rozhraní, která se týká technického formátu vykazování ZUM/ZULP. Je nanejvýše pravděpodobné, že uživatelé Obolusu (vykazující ZUM), budou proto muset znovu inovovat Obolus na jaře 2012. Změny sledujeme a včas je do Obolusu zapojíme.
  8.20 (21.12.2010) Obolus je přizpůsoben systému Windows 7.
  Je známo, že systém Win7 má oproti předchozím Windowsům řadu omezení; jedním z nich je absence celoobrazovkového režimu, které omezuje Obolus. Ne na všech počítačích s Win7 je celoobrazovkový režim omezen, ale pokud se to stane, Obolus od ver. 8.20 může využít svůj vlastní ovladač Dech32 (alespoň verze 1.33), který obslouží nedostatky Win7.
  K tomu je třeba mít v adresáři \OBOLUS kromě standardních souborů ještě 2 další:
  Dbox.exe          (podpůrné moduly SDL knihoven (SDL = Simple DirectMedia Layer))
  Dech32.exe       (alespoň ver. 1.33)
  Jsou-li přítomny, stačí spustit namísto obvyklého "OBOLUS.EXE" ovladač Dech32 s parametrem -DW7 "Dech32 -DW7".
  Dech32 takto spuštěný vyhledá Obolus a sám ho spustí na pozadí celé obrazovky, tedy v režimu, jak je to obvyklé.
  U síťové verze, která spouští progarm na vzdáleném serveru je potřeba tyto 2 programy mít v lokálním adresáři z něhož se Obolus spouští, t.j. v adresáři, kde je přítomen OBOLUS.INI (z něho si Dech32 přečte adresu serveru).
  8.19 (1.4.2010) V číselníku Věkových indexů (VEKIND) je nyní možné editovat hodnotu indexu.
  Ve Speciální konfiguraci je nový klíč pro délku vykazované diagnózy. Správně by se podle předpisu měla vykazovat dg. "co možná nejpodrobnější", ale do tohoto pravidla vstoupil chaos a někde se naopak vyžadují kratší dg. Aby to bylo možné, může se tato služba zapnout.
  8.18 (19.1.2010) Oprava chyby při editaci adresy bydliště pacienta. Za chybu se omlouváme.

  8.17 (11.1.2010) Týká se opět jen Návštěvní služby !
  Kdo nevykazuje Návštěvní službu může tuto verzi ignorovat.
  Od 1.1.2010 dochází k další "hrubé" změně ve vykazování Návštěvní služby - musí se vykazovat podrobná adresa Startu i Cíle, naopak se nevykazuje čas jízdy a diagnóza.
  Nová verze je schopna vykázat Náv.sl. jen podle nového formuláře!! proto prosím instalujte tuto novou verzi raději až po ukončených meziúčtech za rok 2009.

  8.16 (30.10.2009) Týká se jen Návštěvní služby !
  Kdo nevykazuje Návštěvní službu může tuto verzi ignorovat.
  Při použití verze 8.15 pro vyúčtování Návštěvní služby může dojít k chybě ve funkci "Meziúčty všech" (tedy jen v případě, že se Návštěvy vykazují a je jich za účtované období více než cca 100). Pokud k ní dojde, přeruší se meziúčtování v nehotovém stavu a nepomůže ani její opakování.
  Chyba je ve verzi 8.16 opravena, takže následné Meziúčty s její pomocí doběhnou korektně do konce a následné Vytváření dávky zahrne všechny účty.
  Za chybu se omlouváme.
  8.15 (15.10.2009) V MENU>Obsluha>Diagnostika je nová funkce "Změna pojišťovny". Umožní naráz změnit příslušnost všech pacientů určité pojišťovny k nějaké jiné pojišťovně.
  V MENU>Číselníky>Pojišťovny je nyní možné změnit kromě adresy a ceny bodu ještě název pojišťovny.
  Dále jsme opravili chybu ve vyúčtování Návštěvní služby, která se vyskytla sice jen ojediněle, ale pro další vyúčtování Návštěvní služby raději použijte alespoň verzi 8.15.
  8.14 (15.9.2009) Úprava vzhledem ke změnám v Datovém rozhraní k 1.7.2009, týkající se Návštěvní služby. Při prvním spuštění nového programu se automaticky rozšíří databáze OBO_J.DBF, kam se ukládají informace o navštívených místech. Podle nového Datového rozhraní (platné od 1.7.2009 přechodně a definitivně od 1.1.2010) se přidává podrobnější adresa navštíveného pacienta (ulice) a zejména PSČ obce. Při automatickém rozšiřování databáze samozřejmě nelze zajistit vyplněných PSČ v návštěvách v minulosti.
  Proto všichni uživatelé, kteří mají dosud nevyúčtované jízdy z minulosti, se MUSÍ vrátit k těmto jízdám a dopsat PSČ! (Musí se dopsat též ulice, ale tam stačí alespoň jediný znak (např. X) v případě, že adresa není známa - což je obvyklé). Jinak by zůstala PSČ nevyplněná a pojišťovna by takovou dávku nemusela přijmout.
  8.13 (7.4.2009) Úprava vzhledem ke změnám v Datovém rozhraní k 1.4.2009 - pouze kosmetické odlišnosti v číselnících IVLP a DOPRAVA. Kvůli těmto změnám není nutná aktualizace programu!
  8.12 (8.1.2009) Program přizpůsoben změně Datového rozhraní VZP platnému ke dni 1.1.2009 - Výskyt 5místných diagnóz v číselníku.
  VZP upravila jeden z oficiálních číselníků diagnóz JDG4 doplněním 25tisíc nových diagnóz, které rozšiřují (specifikují) skupiny diagnóz začínajících M S T V W X Y o pátou číslici. V tomto smyslu byl OBOLUS upraven, aby dovolil vkládat 5místné diagnózy a ošetřen podle metodiky VZP, která vyžaduje zadávat vždy "delší" (podrobnější) diagnózu, pokud je to možné.
  Ovšem OBOLUS nepoužívá JDG4, ale číselník modernější MKN10. Ten ale VZP nemodernizovala na 5místné diagnózy (což je bohužel její chyba) a proto jsme tento číselník modernizovali sami podle vzoru JDG4. Pokud VZP nevydá nový MKN10 (což je pravděpodobné), můžete si ho stáhnout (download) zde. (Je to soubor MKN10.ZIP, ,v němž jsou zazipovány 2 soubory MKN10.DBF a MKN10.NDX, oba si můžete nahrát do adresáře \OBOLUS\SAZEB.)
  Pokud budete používat OBOLUS 8.12 se starým číselníkem, zatím se nestane nic dramatického, ale v době, kdy pojišťovny budou nekompromisně vyžadovat 5místné Dg., mohly by nastat potíže.
  (Před koncem roku 2008 jsme vydali verzi 8.11, která ale chybně pracovala s novým (ale zatím oficiálně neexistujícím) číselníkem Dg. Za tuto chybu se omlouváme.)

  Do MENU > Dávky > Kapitace jsme zařadili novou funkci "Kompletní register", který vytvoří standardní Kdavku z celého kapitačního registru bez obledu na to, zda už byli někteří pojištnci v minulosti hlášeni nebo ne. Prostě zařadí do Kdavky každého pojištěnce, kterého v registru najde. (Tuto službu v poslední době vyžadují pojišťovny i na lékařích, kteří kapitaci nemají (zubaři, gynekologové).

  8.10 (21.6.2008) Program přizpůsoben změně Datového rozhraní VZP platnému ke dni 1.7.2008 (jedná se pouze o změnu ve struktuře číselníku LEKY) Číselníky ver. 670 a vyšší je tedy možno načítat v plném obsahu.
  (Pozn. Uživatelé, kteří si stáhli verzi 8.10 před 27.6.2008 a neměli dosud nový číselník mohli narazit na potíže, současná verze 8.10 je na to ošetřena. Omlouváme se)

  Dále opravena malá chyba při vytváření FDAVKY určené pro Portál (odesílání dávek po internetu)

  8.09 (1.4.2008) Při Vytváření dávky se nyní automaticky vytvoří kromě KDAVKY také tzv. FDAVKA, v které jsou obsaženy fakturační údaje pro internetovský portál, kam se posílá KDAVKA. FDAVKA koresponduje vždy s právě vytvořenou KDAVKou. FDAVKu najdete stejně jako KDAVKu v adresáři \obolus\data. Obecné fakturační údaje je možné editovat v MENU>Formuláře>Faktury pro Portál. Do položky Druh péče se vyplňuje dvoumístný kód z číselníku VZP DPECE. Nejobvyklejší kódy jsou 01 pro praktické lékaře a 02 po specialisty.
  Pokud do adresáře \obolus\sazeb umístíte soubor DPECE.DBF, Obolus tento kód bude napovídat.

  Dále opravena malá chyba při filtrování Dávky registračních listů v rámci jednoho zdrav. zařízení.

  8.08 (28.12.2007) Upraven Číselník LEKY, IVLP podle změn v Datovém rozhraní k 1.1.2008. (Doplnění Regulačních údajů).
  Upozornění: Pokud chcete vykazovat "regulační kódy" (výběr poplatků 30 Kč), stačí si aktualizovat číselník VYKONY (všechny číselníky si můžete aktualizovat např. z této stránky). Účtenku 30Kč pacientům, kteří o to požádají si můžete vytvořit jako standardní formulář v MENU - Formuláře - Formáty formulářů. (Vhodnější bude zřejmě některý z "menších" formulářů t.zn. 2. - 6. Je ale pravděpodobné, že se tato potřeba nevyskytne příliš často.)
  8.07 (6.9.2007) Doplněna možnost konfigurovat různé tiskárny na lokální síti.
  8.05 (6.12.2006) Jediná úprava vzhledem k revizi Datového rozhraní VZP 6.2 vstupující v platnost 1.1.2007. Týká se jen těch, kteří vykazují Návstěvní službu !. Návštěvní služba musí od 1.1.2006 obsahovat IČP žadatele DRNR (Doprava raněných a rodiček). Zatím jsme usoudili, že nikdo z uživatelů Obolusu tuto položku aktivně nevyplňuje a Obolus tuto položku vykazuje prázdnou bez možnosti vyplnění. Pokud by se vyskytly požadavky na její vyplnění, otevřeme ji. Všichni uživatelé Obolusu, kteří tedy vykazují Návštěvní službu si musí instalovat nový Obolus 8.05 kdykoliv před lednovým vyúčtováním. Ostatní si nemusí nutně tuto verzi stahovat.
  8.02 (13.7.2006) Kosmetické úpravy 8.01 : tisk druhého léku v častých a osobních receptech, zobrazení kódu léku při ALT B v receptu, srovnán obtisk receptu do os. listu, vypnutí kódování Kamenický při grafickém tisku, natvrdo nastaven SMBOD v kódu dopravy 10 do polohy Povolen, zpřístupněny číselníky READ_ONLY.
  8.01 (1.7.2006) Opravena chyba ve vyvolání Agregovaných výkonů. Chyba nebyla fatální, ale Agregované výkony nebylo možné vkládat. Všem uživatelům Agregací se omlouváme.
  8.00 (24.6.2006) Přechod na 7místné datové rozhraní
  Všechny záznamy týkající se léčiv jsou od této verze kódovány 7místně. (Změnu si vynutila úprava Datového rozhraní VZP.)
  Při prvním spuštění této verze si program sám rozšíří příslušné databáze léčiv a dál vyžaduje kódy léčiv uváděné na 7míst. Pokud bude uživatel nadále zapisovat jen 5místný kód - je to možné a Obolus ho automaticky doplní dvěma nulami "00" na začátku. Obolus 8.00 požaduje také 7místné číselníky, které jsou k dispozici od 1.7.2006. Pokud z nějakého důvodu narazí na 5místné, oznámí to jako varování, ale pracuje dál.
  Všichni uživatelé s aktivní licencí obdrželi v posledním červnovém týdnu 2006 CD nebo disketu s tímto novým programem i s novými číselníky. Pokud by se při instalaci vyskytly potíže, zde zde si můžete stahnout aktuální stav číselníků pro Obolus (komprimovaný obsah složky \OBOLUS\SAZEB) Instalaci verze 8.00 si mohou uživatelé provést kdykoliv během léta - PO uzavření účtů za červen nebo II. čtvrtletí a PŘED uzavřením dalšího období. (Tedy do "starého" Obolusu je možné stále - až do instalace verze 8.00 normálně psát.)
  7.60 (10.1.2006) Jen opravena chyba při odstránkování grafického tisku..
  7.59 (11.11.2005) Využití Clipboardu (win-schránky)
  Pro lepší propojení Obolusu se systémem Windows je možné využívat clipboard, neboli datovou schránku pro přenos libovolných textů. Pokud je služba zapnuta (MENU-Obsluha-Konfigurace-Konfigurace Editoru, Dech32 verze alespoň 1.15 a Aktivovány služby Windows) přenese Obolus při každém výběru pacienta Rodné číslo automaticky do clipboardu. V tom okamžiku ho může uživatel použít pro jakýkoliv jiný běžící program. Např. pokud je na pozadí Obolusu spuštěna aplikace IZIP, která vyžaduje vstup s rodným číslem, nemusí ho lékař už opisovat, ale stačí jej vložit myší nebo CTRL_V. Stejným způsobem lze přenášet libovolný text z Obolusu (po označení CTRL_B, CTRL_K) kamkoliv do Windows a rovněž tak obráceně (v editoru Obolusu na ALT_Q se obtiskne obsah clipboardu).
  Služba má tyto volby:
  0 .. Vypnuta manipulace s clipboardem
  1 .. Načítá Rodné číslo automaticky při Identifikaci, označený text potom podle potřeb uživatele (na CTRL_K do, ALT_Q z clipboardu)
  2 .. Nenačítá Rodné číslo, umožňuje jen přenos textů
  3 .. Načítá automaticky rodné číslo při Identifikaci a při eventuálním označení textu CTRL_B, CTRL_K se do clipboardu uloží rodné číslo, mezera a za něj označený text. S takto naplněným clipboardem je možné přímo do dotazovacích oken jakéhokoliv externího programu vložit rodné číslo (pravým clickem a "Vložit" nebo "Paste" nebo CTRL_V) a poté stejným způsobem i text do jakéhokoliv editoru. Toto nastavení bude zřejmě nejpohodlnější pro uživatele IZIPu, ale samozřejmě všech jiných externích aplikací.
  7.58 (28.9.2005) Propojení s libovolnými Externími programy.

  Uživatel nyní mohou využívat velmi silný nástroj propojení Obolusu s cizími externími programy. Takovými programy se míní široká škála aplikací ve zdravotnictví nebo účetnictví, které zajišťují funkce, které Obolus neumí. Jsou to zejména grafické programy na zpracovávání a archivování snímků pořízených jako fotografie, sekvence nebo jednoduše skanované, nebo datové záznamy např. EKG, rovněž s výhodou je možné použít libovolné textové editory nebo kreslící programy atd. Řada lékařských pracovišť je vybavena takovými programy a nyní je snadné je propojit s Obolusem jako řídícím programem.
  K propojení svých programů (Obolus, Dositech) s nespecifikovaným externím programem navrhla společnost Themis obecný interface, který si jednoduše může vyrobit každý uživatel. Je jím dvouřádkový script s povinným názvem THEM_EX.F. Jestliže takový script je umístěn v hlavním adresáři \OBOLUS, může uživatel kdykoliv v roletě pacientů stisknout klávesu CTRL_F a Obolus tento script vyhodnotí a zařídí propojení. V 1. řádku scriptu musí být uveden název volaného externího programu, ve 2. řádku jsou parametry volání, tedy klíče, pokud nějaké externí program vyžaduje. V nich se mohou objevit i dvě makra: jednak %RC, které dositech rozvine jako Rodné číslo pacienta na osvícném řádku rolety, jednak %ICZ, které se rozvine jako IČZ, pro které Obolus pracuje. Script-soubor tedy může vypadat následovně:

  C:\zubar\zublab.exe
  -image pac=%RC

  V tomto případě se bude volat program "zublab", což by mohl kupříkladu být program do stomatologické ordinace, který umí zpracovávat obrázky chrupu a vést chorobopis. Pokud se volá s klíčem -image, pracuje v modu obrázku a volání je ekvivalentní příkazovému řádku

  C:\zubar\zublab.exe -image pac=6601010009

  kde 6601010009 je rodné číslo osvíceného pacienta v roletě. Po uzavření programu zublab pokračuje Obolus normálně na roletě. Obolus umožňuje dokonce volání 3 takovýchto scriptů a to na klávesy CTRL_F a CTRL_G, a volají se tedy scripty THEM_EX.F a THEM_EX.G. Takže jako příklad můžeme uvést další script s názvem THEM_EX.G s obsahem

  C:\zubar\zublab.exe
  -text pac=%RC

  který zavolá ten samý program, ale v režimu textového editoru.

  Toto jsou pouze příklady, ale tímto způsobem lze volat libovolný externí program, který ve své ordinaci kromě Obolusu používáte. Pokud právě žádný nemáte po ruce, můžete si celou funkci vyzkoušet na oblíbeném wordpadu např.:

  C:\windows\sytem32\wordpad.exe
  C:\dositech\text\%RC.txt

  Pokud si chcete pro jistotu stahnout ukázku scriptu THEM_EX.F, zde je k dispozici, sami si ji můžete případně upravit. (Uložte si download do adresáře \OBOLUS). (THEM_EX.F).

  7.57 (28.9.2004) Umožněno vyúčtování Vyžádané péče pro cizince
  7.55 (31.5.2004) Přesměrování tisku na grafické tiskárny.
  Pokud Vaše tiskárna neumí tisknout znaky, ale jen grafiku (bohužel se těchto modelů rozmáhá čím dál více) můžete využít následující řešení: V MENU-Obsluha-Konfigurace-Konfig.editoru-Zapojení tiskárny zvolte klíč G. Při této volbě obslouží všechny tiskové výstupy Dech32 v grafickém modu.
  K správné funkci musí být v adresáři \Obolus přítomen Dech32.exe alespoň verze 1.10 a v Obolusu musí být aktivovány Služby Windows (MENU-Obsluha-Konfigurace).
  Při potížích je možno v Dech32 nastavit v Servis-Konfigurace položku 210 SCALE_TISK (zvětšení/zmenšení) a položku 213 PRN_JMENO, kam je v nouzi možno přesně vypsat jméno tiskárny, (pokud Dech32 nemůže najít tiskárnu a nic netiskne. Jméno tiskárny zjistíte např. v Dech32-Universal-Informace o počítači). O správnosti nastavení se můžete přesvědčit v Dech32 Formuláře-Test tiskárny.
  Starší úpravy programu


  Poslední úprava stránky 3. ledna 2022.

  Tato stránka: http://themis.cz/obolus/obolus.htm

  Úvodní stránka software Themis: http://themis.cz/leksof.htm